Aspiranter ska betala lägre avgift

Publicerad 2014-09-25

Aktuellt En motion om att sänka medlemsavgiften för aspiranter har bifallits på representantskapet. Det är upp till den nya förbundsstyrelsen att bestämma med hur mycket.

”Att aspiranter ska betala full medlemsavgift är kortsiktigt.” Det var ett av de främsta argumenten som fördes fram under representantskapet för att bifalla en motion om att sänka medlemsavgiften för aspiranter alternativt att låta aspiranterna räknas som studerandemedlemmar.
– Det kanske gör att de frågar sig om de ska vara med i det här förbundet överhuvudtaget, sa Jan Bengtsson Stockholm, apropå att många aspiranter i dag har familj och höga boendekostnader och i flera fall går ur förbundet under aspiranten för att det är för dyrt.

Andra argument som lyftes var studenter som påbörjar utbildningen från och med hösten 2014 ska tillbaks till skolan efter aspiranten och därmed är under utbildning fortfarande under denna.

Representantskapet avslog förslaget om att låta aspiranterna räknas som studerandemedlemmar men röstade för den del av motionen som föreslog en sänkning. Avgående förbundsstyrelses förslag, som lades fram inför omröstningen, var att sänka avgiften med 50 procent. Men det är upp till den nya styrelsen att avgöra hur det blir.

Representantskapet har också bifallit en motion om att förbundet ska verka för att höja aspirantlönerna avsevärt.

Dessutom ska man jobba för att förändra placeringsförfarandet, så att godkända aspiranter erbjuds anställning på den ort där praktiken genomförts, enligt en annan bifallen motion.

Handledartillägget tillbaka?


För några år sedan
togs lönetillägget för aspiranthandledare och instruktörer bort. Det har, enligt en motion till representantskapet, bidragit till svårigheter med att rekrytera handledare och instruktörer.
Därför föreslogs att förbundet ska verka för att tilläggen återinförs snarast.
Motionen vann bifall under representantskapet.