Annons
Annons

En utsträckt hand – alla ska erbjudas medling

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att efter ett brott mötas öga mot öga i en medling kan vara positivt för både gärningsman och brottsoffer. Förespråkarna talar om stora brottsförebyggande effekter och minskat lidande. Nu blir det obligatoriskt i hela landet.Att efter ett brott mötas öga mot öga i en medling kan vara positivt för både gärningsman och brottsoffer. Förespråkarna talar om stora brottsförebyggande effekter och minskat lidande. Nu blir det obligatoriskt i hela landet.

Medlingens roll ska stärkas i rättssystemet och sedan årsskiftet är det obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda unga gärningsmän medling. Kalmar är en av de kommuner där polis och socialtjänst redan arbetar aktivt med medling.- Polisen är vår absolut viktigaste samarbetspartner. Utan deras vilja att satsa på medling hade det aldrig fungerat så bra, säger Pia Antoni Noreby som är ansvarig för medlingsverksamheten i Kalmar.
Hon är anställd av socialförvaltningen, men har sin arbetsplats på polishuset i Kalmar vilket gjort ett tätt samarbete med polisen möjligt.

Få återfaller i brott
Förra året medlades det i ett sextiotal ärenden och alla inblandade är övertygade om de brottsförebyggande effekterna. Närpolisen Sven Andersson berättar att av de unga gärningsmän, 12-21 år, som hittills deltagit har inte ens hälften återkommit för nya brott, och färre ändå när det gäller dem som är under 15 år.

– Kan vi hindra bara någon från en brottslig karriär är mycket vunnet, säger han.
Huvudansvaret för medlingen ligger hos socialtjänsten, men utan samarbete med polisen blir de medlingsbara ärendena få, eftersom det är polisen som förser medlingsverksamheten med ärenden.
Grundförutsättningen för att en medling ska kunna komma till stånd är att det finns en gärningsman, ett brottsoffer och ett erkännande.
Enligt en rapport från Brå är medling mindre effektivt vid brott där målsägande inte är en privatperson och vid snatterier. Men det stämmer inte med erfarenheterna från Kalmar.
– Vid snatteri kan det fungera minst lika bra med en bra företrädare för butiken, exemplifierar Sven Andersson.

Bägge parter förbereds inför mötet

I Kalmar kontaktar polisen alltid medlingsverksamheten i ett tidigt skede av en utredning för att se om medling kan vara lämpligt. Avgörande är att gärningsmannen visar förmåga till empati och är beredd att ta ansvar för sitt brott.
– Vi vill inte riskera att brottsoffret kränks igen på grund av en gärningsman som inte visar ånger, säger Pia Antoni Noreby.
Därför föregås medlingen alltid av ett förmöte med både gärningsman respektive brottsoffer. Vid mötet diskuteras vinster, risker och vad de kan förvänta sig av medlingsmötet.

Medling används framförallt när det gäller unga gärningsmän. Tillsammans med en opartisk medlare möts gärningsman och brottsoffer för att prata om brottet. För gärningsmannen kan det vara nyttigt att konfronteras med brottsoffret, se vilka konsekvenser brottet har fått och att få möjlighet att be om förlåtelse. Tanken är att det ska vara ett sätt att stoppa inträdet till en brottslig karriär.

Men Sven Andersson betonar att medlingen också är till för brottsoffret. För den som varit utsatt för brott kan det vara betydelsefullt att träffa och få ett ansikte på gärningsmannen, bland annat för att det kan underlätta bearbetningen av brottet.

– För många unga brottsoffer är det också positivt att ha blivit sedd och bekräftad. De är inte vana vid att varken polis eller socialtjänst ägnar dem någon uppmärksamhet, säger Pia Antoni Noreby.

Vid en lyckad medling får målsäganden en ursäkt för det brott som han eller hon utsatts för och möjlighet att ställa frågor om brottet. Ibland görs också en överenskommelse om att gärningsmannen ska gottgöra brottsoffret på något sätt. Vanligast är ett beteendeavtal som går ut på att behandla varandra med ömsesidig respekt.

Medling istället för socialtjänsten

En del åklagare är oroliga för att eventuella överenskommelser som görs under medlingen ska störa förundersökningen eller huvudförhandlingen.

Därför kan det vara bra att vänta med medlingen till efter slutdelgivningen. Ofta hinner det också bli huvudförhandling eftersom det handlar om ungdomsbrott. Men det viktigaste, menar medlarna, är att stämma av med åklagaren innan medlingen sker.

När det gäller gärningsmän under femton år har polisen och socialtjänsten i Kalmar tagit fram ett eget sätt att arbeta med gärningsmännen och förbereda för eventuell medling. Istället för att polisen enbart lämnar ärendet vidare till socialtjänsten erbjuds gärningsmannen och föräldrarna ett förmöte i polishuset där både polis och medlingsverksamhet är närvarande.

Sven Andersson är övertygad om mötets förtjänster som en brottsförebyggande metod.
– Under förmötet sitter jag ofta med i uniform vilket troligtvis har en brottsförebyggande effekt på många unga. Det blir mer allvar av det hela att tillsammans med en förälder komma till polishuset och träffa två vuxna varav den ena bär uniform. Det är också viktigt eftersom det visar att vi drar åt samma håll, säger han.

Sven Andersson berättar att medlingen är frivillig, både gärningsman och brottsoffer måste samtycka för att den ska bli av, men att polisen i Kalmar arbetar aktivt för att den ska bli av.
– Det går att motivera gärningsmannen utan strafflindring eller andra förmåner. De flesta inser allvaret och är beredda att stå för sina handlingar, säger Sven Andersson.
Nu hoppas han att den nya lagen ska få fler poliser att fråga om ärendet får lämnas över till medlingsverksamheten.
– Förhoppningsvis kan ett ökat antal ärenden sätta press på de kommuner som inte lever upp till kravet att erbjuda den, säger Sven Andersson.


Fotnot:

Under 2006 anmäldes 664 ungdomsbrott i Kalmar kommun, 160 redovisades till åklagare och 51 gick till medling, av dessa hade 30 en gärningsman under 15 år.
Vecka 34 2007 hade 42 av de 51 gärningsmännen inte återkommit för brott.

FAKTA
Medling:

Medlingen har fått en starkare ställning i rättssystemet.

Enligt nya regler i lagen om unga lagöverträdare ska åklagaren från och med 1 januari 2008 ta hänsyn till gärningsmannens vilja till medling vid beslut om eventuell åtalsunderlåtelse. Också domstolen kan ta hänsyn till förövarens vilja när påföljden bestäms. Det kan till exempel få betydelse för om påföljden blir ungdomsvård istället för ett strängare straff.

Samtidigt har det blivit obligatoriskt för alla kommuner att kunna erbjuda medling till unga gärningsmän under 21 år.

Kalmarmodellen. Så går det till:

Efter en polisanmälan kontaktas oftast gärningsmannen först och erbjuds ett samtal om medling, ett förmöte tillsammans med polisen och medlingsverksamheten. Samtalet ska inte förväxlas med det tvingande LUL-förhöret. Mötet är helt frivilligt, man kan tacka nej.

– Förmötet är till för att utreda vilket ansvar gärningsmannen är beredd att ta och vilka förväntningar som finns på medlingen för att slippa eventuella överraskningar vid ett kommande möte. Gärningsmannen blir också upplyst om polisen är skyldig att reagera och upprätta en anmälan om det i samtalet framkommer att någon som är straffmyndig har gjort sig skyldig till brott.
– Om medling bedöms som lämpligt kontaktas också brottsoffret med ett erbjudande om ett samtal och förmöte.
– Själva medlingsmötet sker på neutral plats.
– Den som begått brottet får möjlighet att visa att man står för det man gjort och får tillfälle att be om ursäkt för den skada han/hon har orsakat.
– Den som utsatts för brottet får berätta för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått och om det går att gottgöra på något sätt. Förhoppningen är att medlingen ska hjälpa båda parter att lämna händelsen bakom sig.

Annette Wallqvist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser