Annons
Annons

Pan 3/2008

8 april 2008, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Pan 308

1) Avsked efter nästan 40 års tjänst

En polisinspektör som är dömd i hovrätten till villkorlig dom för misshandel avskedas.

Det var en kväll för mer än tre år sedan som polisinspektören och hans kollega utförde en trafikkontroll. En bil ville inte stanna utan ökade istället farten. Polispatrullen körde efter och färden slutade med att bilen körde av vägen. De två poliserna sprang ut och grep föraren och passageraren i bilen och satte på dem handfängsel.

En av de gripna unga männen menar att polismannen ska ha slagit en ficklampa i huvudet på både honom och kamraten. Dessutom ska polismannen ha satt sin fot i ryggen på honom.

Polisinspektören åtalades och fälldes för misshandel i både tingsrätt och hovrätt. Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd.

Både kollegor och arbetsledning vid myndigheten har vittnat om att han är en stabil person som inte tar förhastade beslut. Han har gott renommé som polisman och har såväl före som efter händelsen skött sitt arbete på ett berömvärt sätt. Det här är första och enda gången på 40 år som polis som han blivit anmäld eller fått en anmärkning på något sätt. Polismyndigheten ansåg inte att det fanns skäl att avskeda honom.

Pan skriver i sitt beslut att en polis som har begått en brottslig gärning får avskedas om han har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha anställningen. Till följd av misshandelsdomen har förtroendet för honom gått förlorat. Nämnden menar att han visat sig olämplig att arbeta som polis och att han därför ska avskedas med omedelbar verkan.

Nämnden var inte enig, fyra ledamöter var för avsked medan tre reserverade sig mot beslutet. Bland dem som reserverade sig finns Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Beslut: Avsked (rött)

2) Polisstudent stängdes av från studierna

En studerande vid polisutbildningen har överklagat ett beslut om avstängning.

Beslutet fattades av rektor för polisutbildningen med anledning av att studenten är misstänkt för medhjälp till grov ekonomisk brottslighet. Avstängningen ska fortsätta tills ärendet är avgjort. En fällande dom skulle vara grund för att avskilja studenten från utbildningen.

Studenten har överklagat beslutet om avstängning, bland annat eftersom han förnekar brott.

Pan beslutar att avslå överklagandet.

Beslut: Avstängning (rött)

3) Riskerar sparken efter slag mot sambo

En polisassistent som är åtalad för misshandel och vapenbrott riskerar att få sparken om han döms enligt åtalet.

Det var förra vintern som polismannen ska ha misshandlat sin sambo i bostaden. Sambon var då gravid. Enligt gärningsbeskrivningen ska han bland annat ha tvingat ner henne på golvet och tryckt till hennes bakhuvud samt slagit henne i ansiktet med öppen hand.

Händelsen ska ha inträffat efter en bjudning i hemmet då polismannen hade druckit en hel del alkohol. Under kvällen ska han bland annat ha kallat sambon för kärring och kossa. Det var när gästerna gått som bråket uppstod.

Pan skriver att polismannen kommer att skiljas från anställningen om han fälls för misshandel som inte är ringa och/eller uppsåtligt vapenbrott. Skulle han dömas för misshandel som är ringa eller vapenbrott som begåtts i oaktsamhet kommer han att få fortsätta sin anställning.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

4) Rattfull körde mot rött ljus

En polisinspektör som är åtalad för grovt rattfylleri blir inte av med jobbet, även om han döms. Han erkänner brottet.

Polismannen stoppades vid ett trafikljus, där han först stannat vid rött men sedan kört fram över linjen innan det blev grönt. Han ska ha druckit tre starköl någon timme tidigare och kände sig lite påverkad. Däremot upplevde han inte att körningen påverkades av alkoholintaget.

Polismyndigheten anser inte att det finns skäl att avskeda honom även om han döms, utan han kan i så fall omplaceras inom myndigheten.

Pan skriver att polismannen har kommit till insikt om att han har alkoholproblem och att han har påbörjat en behandling som han sköter. Prognosen för lyckad rehabilitering är god. Nämnden gör bedömningen att han inte kommer att skiljas från sin anställning med anledning av det som hänt.

Yttrande: Behåller jobbet (grönt)

5) Polis åtalas för dataintrång

En poliskommissarie som är åtalad för dataintrång och mutbrott kommer att avskedas om han döms enligt åtalet.

Enligt gärningsbeskrivningen ska han ha hjälpt två personer i deras affärsverksamhet, i samband med problem med återbetalning av en skuld. Han ska bland annat ha deltagit i möten och fungerat som polisiärt skydd. Som ersättning har han fått två mobiltelefoner, värda sammanlagt 8000 kronor. Han ska också ha gått in i polisens dataregister med särskilt skyddsvärda uppgifter på sin arbetsplats, utan att ha haft lov till det. Enligt åtalet ska han även ha tagit emot cirka 100 000 kronor, vilket är anledningen till att han åtalas för mutbrott. Polismannen själv förnekar brott.

Polismyndigheten anser att han bör skiljas från sin anställning även om han döms enbart för dataintrång, alternativt mutbrott.

Pan skriver i sitt yttrande att man ser allvarligt på det som läggs kommissarien till last och att man gör bedömningen att han kommer att skiljas från anställningen om han döms enligt åtalet. Detta gäller även om han enbart skulle dömas på en av åtalspunkterna.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

6) Riskerar avsked för tumult vid trafikkontroll

En polisinspektör som är åtalad för misshandel, alternativt ofredande eller tjänstefel riskerar att bli av med jobbet om han fälls för misshandel som inte är ringa.

Det var i samband med en trafikkontroll som polismannen, enligt åklagaren. ska ha tagit tag i en man och kastat eller knuffat honom över ett vägräcke så att han föll omkull och slog i ansiktet. Mannen ska då ha fått sårskador och smärta.

När händelsen inträffade hade polismannen och en kollega en trafikkontroll med aspiranter. En personbil stoppades och det visade sig att föraren inte hade bilbältet på. Han var också onykter och ville inte uppge vem han var. Aspiranterna bad om hjälp och den nu åtalade polisen bad mannen att stiga ur bilen. I samband med föll han framstupa och slog upp ett sår i ansiktet. Det uppstod ett visst tumult, men det lugnade ner sig och mannen blev omplåstrad.

Polisförbundet anser att det är allvarligt om en polis gör sig skyldig till misshandel, men vid en helhetsbedömning av det här ärendet tycker man inte att det finns anledning att avskeda polismannen.

Pan skriver i sitt yttrande att man inte har kunnat bilda sig en klar uppfattning om vad som förekommit i samband med händelsen på det underlag som har funnits att tillgå. Det mesta talar dock för att polismannen kommer att avskedas om han döms för misshandel som inte är ringa. Om han däremot döms för ringa misshandel eller enligt något av åklagarens alternativa yrkanden kommer han att få jobba kvar. Nämnden påpekar dock att ställningstagandet är preliminärt.

Yttrande: Avsked vid fällande dom (rött)

7) Slipper varning för kännedom om mord

En polisassistent som har känt till att en tidigare pojkvän hade mördat en person slipper disciplinåtgärd.

Åklagare hade inlett förundersökning om tjänstefel men la ner den, eftersom polisassistenten inte var anställd inom polisen när hon fick kännedom om händelsen.

Det var polismyndigheten som ansåg att polisassistenten skulle få en varning, eftersom hon inte berättat sanningen vid det första förhöret om ett allvarligt brott som hon hade känt till.

Det var en före detta pojkvän till polisen som många år tidigare hade berättat för henne att han hade begått ett mord. Hon hade inte trott på att han verkligen hade skjutit ihjäl någon och fick en chock när hon fick veta att han verkligen var misstänkt för mord. Vid det första förhöret som polisassistenten medverkade i berättade hon inte vad han hade berättat för henne. När hon blev kallad till ytterligare förhör berättade hon vad han sagt till henne om mordet.

Pan skriver att en förutsättning för att en polis ska kunna få disciplinpåföljd är att det är ett handlande som har skett i tjänsten. Den här händelsen inträffade innan hon påbörjade utbildningen till polis. Enligt Pans bedömning gäller inte polisers rapporteringsskyldighet retroaktivt och skriver därför av ärendet.

Beslut: Ärendet skrivs av (grönt)

8) Faxade frigivningsbeslut till fel ställe

En polisinspektör som faxade ett frigivningsbeslut till fel ställe slipper varning.

Händelsen inträffade när polisinspektören, som var förhörsledare i en brottsutredning, skulle verkställa åklagarens beslut om frigivning av en anhållen kvinna. Polisinspektören faxade ett meddelande om beslutet men kontrollerade inte att det verkligen nådde det vakthavande befäl som hade ansvar att frige den anhållna.

Genom en rutinkontroll senare under dagen visade det sig att kvinna fortfarande var inlåst i arresten. Då hade hon varit olaga frihetsberövad i 7 timmar och 45 minuter.

Av utredningen framgår det att lokalerna för anhållna personer hade flyttats och att det därför var oklart om vilka rutiner som gällde vid frigivning. Polisinspektören fick ett mottagningskvitto som visade att faxet hade gått fram, men det hade alltså hamnat i en fax på en annan enhet.

Pan skriver att polisen borde ha förvissat sig om att faxet verkligen hade gått fram, men att felet inte är så allvarligt att det blir någon disciplinpåföljd.

Beslut: Ärendet skrivs av (grönt)

9) Polis försökte få uppkörningsmiss omprövad

En polisinspektör får löneavdrag för att ha försökt påverka en trafikinspektör från Vägverket, som hade underkänt polismannens son på förarprov för mc-kort.

Det var när polismannens son skulle köra upp för att ta körkort för motorcykel som händelsen inträffade. Sonen var tvungen att avbryta provet, eftersom han inte körde tillräckligt bra. Strax därefter kommer polismannen i uniform och på tjänstemotorcykel fram till den ansvarige trafikinspektören och säger att beslutet att avbryta provet var fel. Polismannen krävde att beslutet skulle ändras, men det gick inte trafikinspektören med på. Dagen efter tog polismannen kontakt med chefen för trafikinspektören för att ta reda på om det gick att överklaga beslutet. Vid besöket bar han polisuniform.

Pan skriver att polismannen har uppträtt på ett sätt som inte är förenligt med de krav man kan ställa på en polis, genom att han iförd uniform har försökt påverka en myndighetsperson i ett privat ärende. Felet framstår som så allvarligt att det blir löneavdrag för tio dagar.

Beslut: Löneavdrag (gult)


10) Polis varnas för jäv

En kommissarie som har varit jävig vid ett tillsättningsärende får en varning.

Det var när kommissarien var tillförordnad närpolischef som han deltog i en vitsordssättning av en kvinnlig medarbetare som han hade en intim relation med. Det handlade om en befattning som närpolisbefäl. Kvinnan hade fått det högsta vitsordet och det hade skrivits under av kommissarien. Totalt fyra personer hade sökt befattningen och det blev kvinnan som fick jobbet.

Polismyndigheten anser att kommissariens relation till kvinnan har diskvalificerat honom att delta i tillsättningen, med hänsyn till reglerna om jäv. Han har därför brustit i sitt ansvar som chef. Genom att inte påtala jävet utan istället involvera fler personer i vitsordssättningen måste kommissarien ha varit väl medveten om att han begick ett fel, menar polismyndigheten.

Pan skriver i sitt beslut att det är viktigt att arbetsgivarrepresentanter som deltar i ett tillsättningsärende agerar skäligt och opartiskt. För tilltron till tillsättningssystemet är det av största vikt att ingen som är med i handläggningen är jävig. Felet är inte ringa, men det räcker med varning.

Beslut: Varning (gult)

11) Varning för missad frigivning

En kriminalinspektör får en varning för att han höll en person frihetsberövad i cirka 21 timmar, utan rättslig grund. Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen, eftersom gärningen är att bedöma som ringa och därför inte brottslig.

Kriminalinspektören hade hållit förhör med en anhållen man och kontaktade jouråklagaren som beslutade att mannen skulle friges. Åklagaren gav även polismannen i uppdrag att verkställa beslutet. Vad som därefter hände är oklart. Polismannen själv har förklarat att han sökte upp vakthavande befäl och talade om att den anhållne skulle friges. Vakthavande menar å sin sida att ingen hade informerat honom om frigivningen. Ord står mot ord. Dagen därpå upptäcktes att mannen var kvar i arresten. Han hade då varit olaga frihetsberövad i drygt 21 timmar.

Pan skriver att kriminalinspektören personligen fick uppdraget av åklagaren att se till att den anhållne frigavs. Eftersom detta inte har skett har polismannen inte gjort vad han skulle och får därför en varning.

Beslut: Varning (gult)

11) Varning för sönderklippt körkort

En polisinspektör får en varning för att han i samband med en husrannsakan tog ett körkort utan att det dokumenterades i beslagsprotokoll eller annan handling. Han har därefter förstört körkortet genom att klippa sönder det.

Meningarna om vad som egentligen hände går isär, till exempel finns det olika uppgifter om körkortet var svenskt eller utländskt. Enligt polismyndigheten skulle polismannen ha anmält hos åklagaren att han tagit körkortet i beslag och han borde också ha dokumenterat beslaget. Genom att inte göra det har polismannen försvårat för körkortsinnehavaren att få tillbaka körkortet. Polismannen själv menar att han har omhändertagit körkortet enligt körkortslagen. Körkortsinnehavaren hade två körkort, därför tog polismannen hand om det äldsta och förstörde det, eftersom giltighetstiden nästan var slut. Han kände inte till att det skulle skickas till länsstyrelsen för att förstöras där.

Pan skriver i sitt beslut att polismannen har gjort fel genom att förstöra körkortet istället för att lämna det till länsstyrelsen. Han får därför en varning.

Beslut: Varning (gult)

 12) Full polis visade polisleg på krogen

En polisassistent får en varning för att han i berusat tillstånd visat sin tjänstelegitimation och åberopat sin ställning som polis på en restaurang.

Det var en natt i höstas när polisen var ute och festade som han blev avvisad av en ordningsvakt. Vakten tyckte att polisen var för onykter och sa åt honom att gå därifrån. Polismannen accepterade men ville ändå veta varför ordningsvakten tyckte att han var för full. I samband med det berättade han att han var polis och visade upp sin polislegitimation, eftersom vakten frågade efter den.

Pan skriver att polisassistenten genom att agera på det här sättet har handlat mot bestämmelserna i polisförordningen som säger att en polis ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Han får därför en varning.

Beslut: Varning (gult)

12) Polis tittade på porr på jobbet

En polisinspektör får löneavdrag för att han har tittat på pornografiskt material på en tjänstedator.

Det var under två nattpass som polismannen, som då tjänstgjorde som stationsbefäl, ska ha besökt porrsidor på Internet. Han har medgivit att han har tittat på porr, men att avsikten var att leta material till en juridisk uppsats. Enligt reglerna för internetanvändning inom polisen får en tjänstedator i princip bara användas för att söka information som behövs i tjänsten. Man får inte använda internet på ett sätt som kan vara oetiskt eller på annat sätt opassande. Polismyndigheten anser att det, oavsett förklaringen, måste vara uppenbart att ett stationsbefäl inte får använda tjänstedatorn för att titta på porr, om det inte är nödvändigt för att utföra en viss arbetsuppgift.

Pan håller med polismyndigheten och beslutar att polismannen ska ha löneavdrag för fem dagar.

Beslut: Löneavdrag (gult)

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst