Annons
Annons

Anders Danielsson
sjösätter nya Säpo

12 december 2010, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Samtidigt som hotbilden mot Sverige bedömts som förhöjd, har Säpo arbetat intensivt med att byta till ett helt nytt arbetssätt. Vid årsskiftet tar de tusen anställda klivet in i en ny organisation.Samtidigt som hotbilden mot Sverige bedömts som förhöjd, har Säpo arbetat intensivt med att byta till ett helt nytt arbetssätt. Vid årsskiftet tar de tusen anställda klivet in i en ny organisation.

En stor del av arbetet kommer att utföras i projektform. De ärendena tilldelas en så kallad programgruppsledare, som ansvarar för gruppens resultat. Enskilda analytiker, spanare och så vidare, kan ingå i ett par, tre grupper samtidigt. Detta har väckt en del funderingar.
– Folk undrar vem de ska hålla utvecklingssamtal med och vem som är att betrakta som deras närmaste chef, säger Per Dahlquist, som är ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säkerhetspolisen.

Säpochefen Anders Danielsson menar att det inte är hållbart att samma person ansvarar för coachandet och samtidigt håller i ekonomi, personalfrågor och andra administrativa delar.
– Den människa är inte född som klarar allt detta. De som är ledare i pågående processer har ett resultatansvar medan utvecklingssamtal, lönesamtal och så vidare kommer att skötas av enhetscheferna, säger han till Polistidningen.
Både Danielsson och Dahlquist anser att den största utmaningen vid den stora omdaningen är att verksamheten ändå hela tiden måste rulla på. Att hotbilden mot Sverige sedan i höstas bedöms som förhöjd har knappast gjort saken lättare.

Förändringsarbetet påbörjades 2008, inte långt efter att Anders Danielsson tillträdde. Då hade han 27 chefer direkt under sig, vilket han beskriver som ohållbart. Nu är de bara fem: fyra avdelningschefer och en kanslichef.
Varje avdelning består av olika enheter. Några av dem, som personskydd, där många poliser är anställda som livvakter, arbetar på i orubbat bo. Tolv nyskapade enhetschefstjänster utlystes i somras. Under hösten har de cheferna rekryterats – de flesta inom Säpo, men ”en handfull” kommer utifrån.

Ännu i början på december är det inte spikat vad vissa av de anställda ska jobba med efter nyår, men målet är att det ska vara färdigt innan de går på julledighet.
– Redan från början stod det klart att ingen kommer att bli utan jobb, säger Per Dahlquist.
Facket är i det stora hela positivt till förändringsarbetet, som skett i nära samarbete med medarbetare inom Säpo.
– En del oroar sig förstås, medan andra är mer förväntansfulla, säger Per Dahlquist.

Utgångspunkten när det nya arbetssättet mejslats fram har varit diskussioner om vilka utmaningar Säpo står inför framöver och hur man bäst tacklar dem.
Det hela har alltså utmynnat i att man nu går från ett traditionellt, hierarkiskt sätt att leda och fördela arbetet till att jobba mer processinriktat. Man bryter upp flera av de gamla enheterna, som kontraspionage och kontraterrorism. I stället indelas de anställda utifrån funktioner, så att exempelvis alla analytiker tillhör samma enhet. Helhetssyn och flexibilitet är ledord i förändringen.
– Hierarki har många fördelar och processinriktade organisationer har sina fördelar. Vi har studerat goda och dåliga exempel, säger Anders Danielsson och betonar att det viktigaste är arbetssättet – inte organisationen.

På frågan om han ser några orosmoln svarar Anders Danielsson jakande.´
– Frågeställningen är som inför alla sjösättningar – kommer skutan att flyta eller tar den in vatten?
Han upplever ändå att det finns en utbredd tilltro till att Säpo valt rätt väg.
– Sedan är det viktigt att vi hela tiden frågar oss, kan vi göra det här smartare och snabbare? Det kan alltid bli bättre, det slutar inte för att vi går in i en ny organisation.

Förundersökning
mot Säpo återupptas inte

”Enhetschefer hänvisar till sektionschefer, sektionschefer till handläggare, … ingen tycks anse sig ha burit ansvaret för denna viktiga uppgift.” Så skriver JO om att Säpo missat att förstöra material från hemlig telefonavlyssning.

Det var i januari 2009 som det kom fram att avlyssningsmaterial fanns kvar i ett ärende, trots att åklagare beslutat att det skulle förstöras. Säpo fann efter en koll fler fall och lämnade saken till Åklagarmyndigheten. Åklagaren bedömde att det hela var ett systemfel. Ingen enskild anställd hade därför gjort sig skyldig till straffbart tjänstefel, så förundersökningen lades ned i våras.

JO fann det hela anmärkningsvärt och inledde en egen granskning. Att materialet inte förstörts visade sig bero på olika saker, med bara en gemensam nämnare: att ingen uppföljning skett. Till saken hör att avlyssningsmaterial får sparas – i vissa fall.
Chefs-JO Mats Melin beskriver hanteringen som ”en faslig oreda”, men bedömer att ingen enskild kan åtalas, enligt ett beslut från slutet av oktober.

Säpochefen Anders Danielsson anser att Säpos rutiner borde ha varit bättre.
– Vi är människor som begår misstag. Vi upptäcker misstag och vi rättar till dem. Men det handlar inte om någon olovlig avlyssning och ingen har kommit till skada, säger han.


FAKTA

Säpo har cirka 1 000 anställda, varav drygt hälften är poliser. Merparten är placerade i Strockholm. Budgeten är knappt en miljard kronor per år.

Generaldirektör Anders Danielsson har fyra avdelningschefer och en kanslichef direkt under sig. Avdelningarna består i sin tur av olika enheter, med varsin chef. Från årsskiftet ska de jobba mer processinriktat, över enhets- och avdelningsgränser.

Jan Garton styr avdelningen för säkerhetsunderrättelser (SÄKUND). Där ingår en stabsfunktion, en desk, samt enheter för inhämtning, bearbetning, analys och lägesbild.

Anders Thornberg är chef för säkerhetsåtgärder (SÄKÅTG). Avdelningen omfattar en stab och enheterna personskydd, spaning, operativa åtgärder, informationssäkerhet och utredning.

Doris Högne Rydheim håller i avdelningen som kallas gemensamt centralt (GECE). Den är indelad i teknik, Human Resources, ekonomi, kommunikation och service.

Anders Kassman ansvarar för gemensamt lokalt (GELO), som består av fem regionala kontor.

Johan Sjöö leder kansliet, som har hand om planeringssekretariatet, rättssekretariatet, sekretariatet för policy- och strategifrågor samt intern säkerhet och verksamhetskontroll.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst