Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
motion1
Foto: Ali Moosavian

Polistidningen har läst alla motioner som kommit in till Polisförbundet inför höstens representantskap. motion1

Polistidningen har läst alla motioner som kommit in till Polisförbundet inför höstens representantskap. Så många som en tredjedel tar upp frågor kopplade till löner och ersättningar som man vill att Polisförbundet ska driva i förhandlingarna framöver.

vanligaste ämnena

Lön och ersättningar
– 30 stycken
Frågor om höjningar av polislönerna, tillägg för vissa kompetenser men också för ob, övertid och liknande.

Arbetstid
– 22 stycken
Schema, vilotid och ledigheter.

Fackligt
– 19 stycken
Allt som rör förbundet internt. Till exempel hur det ska organiseras och frågor som rör medlemskap.

Arbetsmiljö och hälsa
– 13 stycken

Bemanning/organisation
– 8 stycken
Frågor som rör polismyndigheterna, hur bemanningen ska skötas, var folk ska jobba och vad som händer med personal vid omorganisationen.

Övrigt
– 11 stycken
Till exempel skyddande av personuppgifter, men även ekonomisk trygghet om man råkar illa ut i jobbet.

Fotnot: Vi har räknat på hur många gånger ett visst ämne är centralt i en motion. En del motioner berör två ämnen och då har också motionen räknats två gånger. Totalt har det kommit in 88 motioner. Här bredvid presenteras ett urval.

Inga ökade löneskillnader
Styrelserna för förbundsområdena Dalarna, Värmland och Örebro, som tillsammans bildar region Bergslagen, har gått samman i en motion om att man inte vill att löneskillnaderna mellan regionerna ska öka i den nya organisationen.

Huvudskyddsombuden vill
utbilda nya styrelseledamöter

”Vi har under året sett att det finns okunskap om de olika rollerna som man har inom den fackliga världen och inom skyddsombudsskrået” Så skriver samtliga huvudskyddsombud i en gemensam motion. Där yrkar de på att nyvalda i förbundsstyrelsen och regionsstyrelserna ska genomgå Polisförbundets arbetsmiljöutbildning.

Belöna lång erfarenhet
eller locka nya?

En medlem i Jämtland yrkar på att Polisförbundet ska verka för höjd aspirantlön. Han hänvisar bland annat till att aspiranter ofta tvingas flytta med kort varsel, vilket är kostsamt. En motionär i Östergötland ifrågasätter i stället förbundets strävan att få upp ingångslönerna. Enligt honom är de som söker utbildningen medvetna om att de är låga. Han vill i stället ha en bättre löneutveckling och yrkar därför på att förbundet ska höja lönerna för dem med lång anställningstid.

Hur mår polisen?
Flera motioner berör polisers hälsa i allmänhet och skiftarbetande polisers hälsa i synnerhet. Förbundsområde Jönköping vill till exempel att man ska samarbeta med andra förbund med att förbättra nattarbetares villkor. Polisförbundet Stockholm förundras över hur dåliga möjligheter poliser inom den ingripande verksamheten har att träna för att behålla den fysiska förmåga som krävs i jobbet. Flera motionärer efterlyser också regelbundna hälsokontroller.

Slopa regionala arvoden
Fredrik Lundqvist, före detta ordförande Halland, vill att arbetsgivaren och inte medlemmarna ska betala för det fackliga arbete som utförs på arbetsplatserna. Han menar att fackliga arvoden tenderar att leda till att personer av ekonomiska skäl är obenägna att lämna sitt fackliga uppdrag då det innebär en inkomstsänkning. Därför yrkar han på att de regionala arvodena slopas.

Behåll poliser ute i landet
En medlem i Gävleborg har tröttnat på problemen med rekrytering, som enligt hans motion hänger samman med en alltför stor iver att hålla budget. Han tycker inte längre att personalläget är acceptabelt. Därför yrkar han nu på att Polisförbundet nationellt ska verka för att den lokala rekryteringen återinförs och att polisen återupprättar distansutbildningen.

Sena motioner

1 april var sista datum för att lämna in motioner. Tre av motionerna damp ner ett par dagar för sent. Nu är det upp till repskapet att besluta om de får vara med bland de andra. Det sker på plats i Åre 23-25 september.

motionBlock

Axplock riket runt

motionKARTANSå här många motioner har kommit in från varje förbundsområde.

Ungefär hälften av motionerna har godkänts av förbundsområdet.

Andra är insända av enskilda motionärer.

Blekinge 2 motioner
”Minst en polispatrull i varje kommun dagtid och kvällstid samt extra poliser fredag, lördag och särskilda helger.” skriver en medlem i Karlshamn.

Dalarna 2 motioner
Två motionärer vill att  förbundsstyrelsen ska bestå av minst en representant från varje förbundsregionsstyrelse”.

Gotland 1 stycken
”För att förebygga att personal ska tvingas resa på restidstillägg långa sträckor och sedan tjänstgöra sitt arbetspass för att sedan resa tillbaka på restidstillägg, föreslår jag att sådan restid skall räknas som arbetstid.” Enskild medlem.

Gävleborg 1 stycken
Återinför lokal rekrytering och återupprätta distansutbildningen, skriver en medlem som vill ha lösning på rekryteringsproblemen.

Halland 3 stycken
Förbundsområdesstyrelsen vill ”att Polisförbundet undersöker förutsättningarna för att verka för att det ges möjlighet att få bruttolöneavdrag för provrörsbefruktning”.

Jämtland 2 stycken
Vill att Polisförbundet ska verka för att fredsplikten ska avtalas bort. ”Polisförbundet saknar i dag legala fackliga stridsåtgärder i och med den rådande fredsplikten. Enskild medlem.

Jönköping 2 stycken
Förbundsområdet ”Yrkar på att Polisförbundet skapar ett forum tillsammans med andra fackförbund i syfte att förbättra nattarbetarens villkor”.

Norrbotten 1 stycken
Vill ha nytt avtal för hundförare. ”Det kan inte vara rimligt att hundförarkollektivet i Norrbotten riskerar att drabbas av kostnader under fritid, på privat egendom, som orsakas av den hund som polismyndigheten faktiskt äger.” Enskild medlem.

Skåne 9 stycken
En motionär vill lösa problemet med för få och för oerfarna poliser i ingripandeverksamheten. ”inför en så kallad gubblista för dem som inte orkar arbeta hela nätter”.

Stockholm 31 stycken
En motionär vill ha tre timmar träning i veckan på arbetstid. ”Jag har som nyutbildad polis förundrats över hur dåliga möjligheter det finns att träna och möta de krav som ställs på oss som jobbar inom den ingripande verksamheten”.

Södermanland 1 stycken
En motionär vill att Polisförbundet ska se till att handledar- och instruktörstillägget snarast återinförs.

Värmland 5 stycken
En motionär vill att studerande bara ska få rösträtt i studerandefrågor vid representantskapet framöver. ”Elever som går utbildningen får helt enkelt vänta tills de är färdiga poliser och aktiva medlemmar, för att få ha rösträtt i andra frågor”

Västerbotten 3 stycken
”Vi anser att Polisförbundet bör medverka till att ett ”katastrofavtal” tillskapas. Svensk polis måste kunna möta allmänhetens krav och förväntningar på insatser även i de svåraste situationerna. På samma sätt måste personalen som utför arbetet känna till förutsättningarna och få en rimlig ersättning…” Undertecknat av två kriminaltekniker.

Västernorrland 8 stycken
Yrkar på att ”Polisförbundet ska arbeta för att återinföra att samtliga officiella Svenska Polismästerskap ska omfattas av de regler som finns för deltagande i SPM på arbetstid.” Enskild medlem.

Västra Götaland 9 stycken
Centralsektionen på Länskriminalpolisen vill att Polisförbundet arbetar för en löneutveckling för obefodrade poliser ”då vår lokala lönetrappa har förhandlats bort och löneutvecklingen för obefodrade poliser minimerats”

Örebro0 stycken
Har dock skrivit motion om att löneskillnaderna inte ska öka, tillsammans med Förbundsregionskollegorna Värmland och Dalarna.

Östergötland 3 stycken
Motionären vill öka lönen för de med lång anställningstid. ”I dag står fler än vad som kommer in på polisutbildningen utanför dörren. Ändock anser förbundet att det är viktigt att höja ingångslönerna.”
ÖVRIGA 5 stycken
Studerande, Skyddsombud, Gemensamma, Rikspolisen. Ingen motion kom via RPS.

motion1 ny

Tre frågor till Arne Wärn

… Länspolisföreningen i Stockholm, är meste motionär till årets representantskap med sammanlagt sex motioner.

Arne WärnVarför så många?
–Det sitter nog ifrån tiden i polisfackliga föreningen Kamraterna. Jag var med på den första stämman 1975. Då debatterades motioner från klockan nio till 23. Det var så man blev uppfostrad att var det något man kom att tänka på så motionerade man om det. Och representantskapet skulle ju knappast vara lika intressant utan motioner.

Du har själv jobbat många år inom tunnelbanepolisen men motionerar i bland annat frågor som rör teknikerna, ridande polisen och hundförarna, hur kommer det sig att du engagerar dig för dem?

–De är ju medlemmar i länspolisföreningen där jag är styrelseledamot och motionerna är ju baserade på de uppfattningar vi får in från dem. Flera av motionerna har jag också skrivit tillsammans med representanterna för de berörda grupperna.

Är det någon fråga du brinner särskilt starkt för?
–Nja det vill jag inte avslöja såhär innan förbundsstyrelsen sagt sitt. Vi får se om någon får avslag och kanske behöver kämpas lite extra för. Men just i år är det kanske inte motionerna som är det mest intressanta på representantskapet. Vi får inte bråka för mycket. Det viktiga är att vi når enighet i de stora frågorna. De som rör omorganisationen, utbildningen och lönerna.

Foto och grafik: Ali Moosavian

motionBara bord

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser