Annons
Annons

Förstudie om verksamhetskritiskt val av virtuellt verktyg

10 mars 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Polisintendent Kristin Sylten har lett arbetet med förstudien. Foto: Eva Schoultz

Att undvika leverantörsberoende är en viktig aspekt vid anskaffningen av ett nytt tekniskt ledningsstöd. Det enligt en nyligen färdigställd förstudie.

Kristin Sylten är polisintendent. Innan förstudiearbetet var hon biträdande chef för gränspolisen i Stockholm. Hösten 2015, då många migranter anlände till Centralstationen i Stockholm, var hon chef för regionens Alma-kommendering. Foto: Eva Schoultz

Att undvika leverantörsberoende är en viktig aspekt vid anskaffningen av ett nytt tekniskt ledningsstöd. Det enligt en nyligen färdigställd förstudie.

Stockholmspolisen Kristin Sylten har tre decenniers polisarbete i bagaget. Det gångna året har hon lett en grupp som försökt att blicka ett par decennier framåt.
– Arbetet har varit oerhört komplext. Vi har också haft en rad regeringsuppdrag att beakta och minst 19 andra projekt, utan inbördes samordning, som angränsar till vår förstudie, pågick parallellt inom myndigheten. Dessutom var vi ju mitt i omorganisationen, säger hon.

Framtidens tekniska ledningsstöd kallas den förstudie som arbetsgruppen nyligen färdigställt. Till rapporten hör en omfattande verksamhetsanalys med salta skrivningar om otydlig ansvarsfördelning, bristande helhetssyn och haltande samspel mellan kärnverksamhet och stödfunktioner. Frågor som behöver lösas ut för att få full utväxling av ett nytt ledningssystem.

På IT-fronten konstaterar man att det inom Polismyndigheten finns hundratals system, varav många inte är kompatibla med varandra. Något tekniskt ledningsstöd som kan ge en samlad och rättvisande bild av exempelvis brott, ordningsstörningar och olyckor finns inte i dagsläget, och det är ett sådant som förstudien ska bereda marken för.

Kristin Sylten berättar att man har satsat på att förankra arbetet brett. Bland annat har alla nationella avdelningar, regioner och fackförbund inom Polismyndigheten haft möjlighet att komma med input till förstudien, utom IT-avdelningen som avböjde att delta.
-Först tyckte alla att det var jättemärkligt, men sen förstod vi att det nog är bra att man reder ut behoven innan man går in i teknikdiskussionen, säger Kristin Sylten.

Till arbetsgruppens största farhågor inför fortsättningen hör att Polismyndigheten i slutänden ska fastna för en tillsynes attraktiv teknisk lösning som man sedan försöker pressa in verksamheten i, istället för att utgå från verksamhetens behov. Behov som dessutom lär förändras över tid.
-Tidigare vid en trafikolycka ringde någon från en bensinstation och larmade om den. Nuförtiden har alla mobiltelefoner, vilket gör att 20 personer ringer och pratar med operatörer om samma olycka. Vi har försökt tänka vad man kan behöva upp till två decennier framåt, som att rapporteringen kan ske mer automatiserat, säger Kristin Sylten.

Det är mycket man kommer att behöva ta höjd för; filmer från övervakningskameror, mobiler, drönare och polisers kameror – kroppsburna och på instrumentbrädor – hör till det material som polisen behöver hantera. Och rörlig bild lär bli ett än större inslag framöver.
-Översköljda av data det är vi redan idag, säger Kristin Sylten.
Att förebygga leverantörsberoende är enligt rapporten ett sätt att undvika att stagnera i teknikutvecklingen.

Har följts
av forskare

Kristin Sylten, Johan Holmberg, Martina Nilsson, Lizelotte Hansson, Reine Lamkiewicz och Per-Ola Klasson har för Utvecklingscentrum Bergslagens räkning arbetat med förstudierna.

Till samverkansparterna hör Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), MSB, Samverkan Stockholmsregionen, Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet. En forskare vid universitetet har även följt arbetet med verksamhetsanalysen.

Förstudien utmynnar i en rekommendation om att genomföra en fördjupad kartläggning, innan man drar upp riktlinjerna för ett projekt.

Hur lång tid det kan ta innan ett framtida tekniskt ledningsstöd kan vara på plats är svårt att sia om, men med projekttid, upphandling och utbildning lär det dröja flera år innan ett användande på bred front skulle kunna vara verklighet.
– Det är ingen quickfix, konstaterar Kristin Sylten.

Parallell förstudie
med fler aktörer

I januari 2016, när arbetet med förstudien inleddes, visade flera andra aktörer som Polismyndigheten samverkar med intresse för arbetet. Det har lett till att Kristin Sylten parallellt hållit i en myndighetsgemensam förstudie, där Kustbevakningen, Trafikverket och SOS Alarm har ingått.
MSB har beviljat ett bidrag på 18 miljoner kronor från så kallade 2:4 medel för en fortsättning – förutsatt att projektet är myndighetsgemensamt. Flera aktörer har visat intresse för att ingå.

 

”Ett nytt tekniskt ledningsstöd måste klara av att kommunicera med alla verksamhetsgrenar inom myndigheten (både genomförande- och stödprocess). Kommunikationen avser bl.a. utbyte av händelsebeskrivning (lägesbilder) i text, bild, ljud och strömmande video. Förmågan att kommunicera måste finnas på alla nivåer såväl i linjeverksamheten, vid särskilda händelser, under kris, höjd beredskap och krig.
/…/En vision är automatgenererande system som kan ta in och presentera en lägesbild för hela Polismyndigheten, samverkande myndigheter och övriga samarbetspartners. Systemet bör även kunna presentera en prognos på personaluttag och kompetensbehov på både kort och lång sikt.

Saxat ur förstudiens verksamhetsanalys.

 

Fotnot: Förstudiens fullständiga titel är Förstudie av vilka verksamhetskrav som finns på en ny tekniklösning avseende ett ledningsstödsystem och ett kommunikationssystem för att säkerställa framtida polisoperativ ledningsförmåga”.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst