Annons
Annons

Alla motionerna – och vilka
som klubbades igenom

13 juni 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Foto: Emma Eneström

113 motioner skickades in till Polisförbundet inför kongressen 25-27 september. Polistidningen har läst allihop och här följer förslagen i korthet.
Motionerna gäller ofta frågor som förbundet inte ensamt rår över och inleds då med att ”Polisförbundet ska verka för att …” och liknande ordalydelser.

Uppdaterad torsdag 27 september.

Fetstilt=bifallen motion/att-sats.

Blå – avslagen motion.

 1. Att ett förslag på hur chefer inom myndigheten kan utvärderas av respektive medarbetare tas fram och presenteras för Polismyndigheten.
 2. Att arbetstidsavtalet ändras så att beredskap inte räknas som veckovila –  i enlighet med arbetstidslagens 14§. 
 3. Förbättrad tidskompensation samt kortad grundarbetstid.
 4. Avsevärt höjd ersättning för beredskap, minskade antal tillfällen som man är skyldig att upprätthålla beredskap, att beredskapen efter ett visst antal tillfällen alltid kompenseras med ledighet, samt ett tydligt regelverk som förhindrar att arbetsgivaren utnyttjar beredskap för att kompensera för brister i arbetstidsförläggningen.
 5. Att arbetsgivaren ska vara skyldig att säkerställa inkomstsituationen – brutto plus tillägg som ob- eller instruktörstillägg och löneutveckling – för anställd som av skyddsskäl omplaceras, tvingas flytta eller får förändrade arbetsuppgifter. Plus att arbetsgivaren även står för eventuella flyttkostnader, tillfälliga bostadslösningar och andra merkostnader.
  Att den ersättningen styrs av återkommande hot- och riskbedömningar, eller andra formella yttranden, och inte maxtider eller specifika summor.
  Att det ekonomiska ansvaret för detta ligger på nationell nivå och att vägledning och stöd med rätt kompetens erbjuds anställd i ovan frågor. Att skyldigheten sträcks utanför den så kallade personsäkerhetslagen.
 6. Att skrivningen i arbetstidsavtalet angående vinter- och sommartidsövergången ändras så att betalningen stämmer med den faktiska tjänstgöringstiden.
 7. Att det sker en ändring så att all försäkring via Polisförbundet ska tecknas frivilligt. Vill man inte betala för försäkringen så ska man kunna avstå från denna.
 8. Att poliser som tjänstgör som GSS/T-soldater i Försvarsmakten ska få motsvarande avtal gällande löneutfyllnad som poliser som tjänstgör som reservofficerare.
 9. Regelbundna kombinerade hälso- och fystester för samtlig polispersonal.
 10. En översyn av lönesättningarna, där Polisförbundet verkar för en uppvärdering av yrket genom att hänsyn tas till polisiär erfarenhet vid lönesättning.
 11. En lönetrappa med garanterad lägstalön och med tillägg för i-lön vid bra prestationer och specialuppdrag som instruktör, handledare med mera. Ingångslön: 25000, 5 år: 30000, 10 år: 35000 15 år: 40000. Därefter +2500 kr per fem års tjänst.
 12. Höjt friskvårdsbidrag.
 13. Väsentligt höjda löner för personsäkerhetsgrupp 2 och 3, förstärkt personskydd, i region Syd. Utjämnade löneskillnader inom grupperna och mellan gruppchef och de lägst betalda arbetstagarna. Rättvis och passande Besta-kodning för det förstärkta personskyddet.
 14. Se 13.
 15. Införandet av medaljer som ska förlänas de som tjänstgjort som poliser i tio, tjugo respektive trettio år.
 16. Möjlighet att sälja intjänad övertid till Kåpan extra (pension).
 17. En löneökning till de framtida polisaspiranterna.
 18. Hörseltester – nollprov – av aspiranter, på arbetsgivarens bekostnad, att ha att jämföra med efter att en polis utsatts för ett kraftigt buller/knallskott eller liknande.
 19. Ett införande av skälig dagersättning för svaromål i högre tjänst.
 20. Att det, likt sexårs-satsningen, sätts åldersnivåer avseende tjänsteår där individen ska ha uppnått en lägsta lön/nivå. Att det införs två åldersnivåer, kopplade till en summa. Att summorna indexregleras/höjs likt sexårs-satsningen.
 21. Ett återinfört inspektörsavtal.
 22. Enhetlighet vad gäller vad tjänst som inre befäl innebär, alternativt att biträdandetjänster återinförs. Ensade lägstalöner för inre befäl med ett lönespann på högst 2000 kronor i månaden, att lägstalönen för inre befäl i storstadsområde är minst 37000 kronor, att inre befäl ska vara en av de alternativa karriärvägarna som ska lönesättas högre.
 23. Rejält höjd ersättning för beredskap, samt att avtalen tar hänsyn till arbetsmiljön och lägger in möjlighet till vila mellan ordinarie tjänstgöring och beredskapstid, även om man inte har blivit ianspråkstagen under sin beredskapstid.
 24. Att övertid som sker efter ett nattpass alltid ska klassas som kvalificerad övertid.
 25. Obligatorisk handledning för poliser i yttre tjänst, att handledningen genomförs gruppvis, minst varje kvartal, med professionell handledning.
 26. Att man som arbetstagare vid övertidsarbete alltid garanteras erforderlig vila utan avdrag ifrån komp- flex- eller semestersaldon.
 27. Att tidsgränsen för enkel övertid tidigareläggs på fredagar.
 28. Ett återinrättande av en ombudsman för chefer enligt tidigare modell, eller, om Polisförbundet inte lyckas driva igenom detta: inom ramen för förbundets egen budget.
 29. Att pensionerade tidigare medlemmar som blir anmälda för något som hänt medan de var yrkesaktiva medlemmar, får rätt att ansöka om och få rättshjälp.
 30. Någon form av glesbygdstillägg som gör det mer attraktivt att jobba i glesbygden.
 31. Att beredskapsersättningen höjs ordentligt utifrån dagens nivå enligt gällande avtal.

  Foto: Johan Svanestrand
 32. Att poliser i yttre tjänst ska kunna bära knälång uniformsbyxa som är ändamålsenlig och ger en bättre arbetsmiljö under varma dagar.
 33. Höjd aspirantlön, på minst 3000 kronor per månad, och att man driver frågan till dess man i alla fall når en nivå som motsvarar berättigat studiestöd.
 34. Årlig nationell flyttlåda för alla polisanställda.
 35. Att vi poliser inte behöver uppge namn på de dokument vi producerar i tjänsten.
 36. Att Polistidningen distribueras så att det blir mer dolt vad det är som läggs i brevlådan – och att arbetsgivaren gör detsamma med Svensk Polis.
 37. Att Bemanningsavtalet förändras så att arbetstagarorganisationerna ska få vara med i förhandlingar innan arbetsgivaren förordar någon. Att alla funktioner utlyses och därefter besätts av den mest lämpade.
 38. Att HR ska skriva annonser där det tydligare framgår att polisexamen/utbildning är ett krav när funktioner som polis lyses ut.
 39. Att vi poliser får (tillbaka) ytterligare en semesterdag.
 40. Minskade löneklyftor mellan lägst betalda och högst betalda polis – som det är nu är det ”ju längre man kommer från hantverket desto mer lön får man”.
 41. Att utbildade poliser ska arbeta med polisiära uppgifter – att ”hitta-på-tjänsterna” avslutas.
 42. Att arbetstagare som jobbar deltid ska få övertid efter ett arbetspass som överstiger åtta timmar.
 43. Ändrade stadgar som gör att förste och andre nationellt skyddsombud utses av kongressen vart fjärde år, istället för som nu inom förbundsstyrelsen, och att sammansättningen ändras så att förbundsstyrelsen utökas med två personer.
 44. Att det ekonomiska skyddet i försäkringsskyddet för statligt anställda, TGL-S, förbättras.
 45. Att ersättningen för tjänsteresor beräknas och ersätts på samma sätt, oavsett om syftet för tjänsteresan är vanlig tjänsteresa eller förpassningsresa.
 46. Rak löneutveckling fram till en viss tjänsteålder alternativt en viss lönenivå.
 47. Lön och fria läromedel under hela polisutbildningen, en marknadsmässig lägstalön samt en löneutveckling med minst medellönen inom staten.
 48. Att det tas fram en nationell generös policy för delpension, att det ska vara möjligt att fortsätta arbeta med delpension efter ordinarie pensionsålder.
 49. En översyn om regleringen av beredskap; bland annat ersättningsnivån, möjlighet till säkerhetsbefrielse, möjlighet att ta ut ersättning i form av kompensationsledighet, någon form av begränsning med hänsyn till levnadsålder, samt möjlighet att anföra personliga skäl för att slippa beredskap.
 50. En arbetstidsförkortning som ökar med antalet tjänste- / levnadsår för skiftestjänstgörande poliser.
 51. Att tjänstlediga poliser ska kunna fortsätta att vara medlemmar i Polisförbundet i ett passivt medlemskap och då bara betala sin obligatoriska försäkring.
 52. Att motionärer ska kunna tala för sin egen motion på kongresser och liknande beslutstillfällen. Att en stadgegrupp bereder denna frågan inför kongressen 2020.
 53. Att polisrollen bibehålls, att Polisförbundet fortsätter att vara ett yrkesförbund öppet för utbildade poliser.
 54. Att Polismyndigheten tar ansvar för att betala ut den ersättning som polismän tilldöms av domstol, så får den dömde vara skyldig myndigheten de pengarna.
 55. Att det partsgemensamma arbetet med ett nytt samverkansavtal avbryts till dess förtroendet mellan arbetsgivare och fack är återupprättat.
 56. Möjlighet till viss specialisering genom vidareutbildning efter gemensam grundutbildning.
 57. Utökad facklig medverkan i alla tillsättningsärenden.

  Foto: Emma Eneström
 58. Att förbundet och myndigheten tillsammans tar fram en komplett rekryteringsprofil och en enhetlig rekrytering, där poliser återigen är en del i processen, samt specificerar ett enhetligt innehåll för grundutbildningen, som även inkluderar utbildning i MP5och utryckningsförarkursen. Allt för att säkerställa att aspiranterna har alla de färdigheter som behövs i det praktiska polisarbetet.
 59. Att avsevärt försvåra för utomstående att identifiera polisers privata uppgifter, som namn, personnummer och hemadress, via polisernas tjänsteåtgärder. Att Polismyndigheten tar större ansvar för hur poliserna på ett säkert sätt ska ta sig till och från jobbet, utan risk att angripas, förföljas eller identifieras.
 60. En oenighetsparagraf i Ralsen som uppmuntrar till fortsatta förhandlingar istället för att gå till lönenämnd. Att parterna på regional nivå får möjlighet att sluta kollektivavtal. Att regionerna får möjlighet att anpassa de lokal-lokala kollektivavtalen utifrån regionernas behov. Att polisernas löner ökar till minst medellön inom staten. Att lägsta lönenivån för polisassistenter höjs efter varje lönerevision.
 61. Att Polismyndigheten tillsätter funktioner som kan se till att medarbetarna får rätt ersättning och stöd genom arbetsgivarens försäkringar.
 62. se 29.
 63. Att hundförare erbjuds en förmånsbil.
 64. Att förbundsstyrelseledamöter ska ha ett mandat i en förbundsområdes- eller förbundsregionstyrelse. Lämnar personen det uppdraget ska även förbundsstyrelseplatsen lämnas. Nya förbundsstyrelseledamöter utses vid en extrakongress, om det anses behövas.
 65. Möjlighet att jobba deltid mellan 65 och 67 års ålder.
 66. se 4.
 67. Att arbetsgivaren återgår till den rutin för utbetalningar av sjukpenningstillägg som gällde innan första oktober 2017.
 68. Ett återinrättande av chefsombudsman enligt tidigare modell – och om det inte går prioriterar detta återinrättande inom ramen för egen budget,
 69. Att de nationellt fastställda utbildningarna inte ska kunna modifieras utan genomföras i sin helhet.
 70. Höjd aspirantlön – samt att aspirantlönen indexskyddas.
 71. Att ob-ersättning återinförs före klockan 22.00 på vardagskvällar.
 72. Höjda traktamenten för personal som tillfälligt tjänstgör på annan ort.
 73. Att övertid efter pass som påbörjats föregående kalenderdygn alltid klassas som kvalificerad.
 74. Rätt till hemresa varje helg vid tjänstgöring på annan ort, särskilt när kostnaden för resan understiger kostnaden för att bo kvar.
 75. Regelbundna hälsokontroller för vissa medarbetare, förslagsvis årligen eller vartannat år, för exempelvis de över 50 år.
 76. Höjd ersättningssumma för friskvård alternativt i andra hand ökade möjligheter att få ut den summa som finns.
 77. Ett funktionstillägg för barnutredare.
 78. Att arbetsgivaren ska stå för kostnaden för sjukvård och receptbelagd medicin. I första hand helt, i andra hand till viss del.
 79. Se 73.
 80. Skobidrag att köpa kängor för.
 81. Att alla medarbetare som bär skyddsväst ska få en personligt utprovad skyddsväst.
 82. Att polispersonal får genomgå hälsoundersökningar med jämna mellanrum.
 83. Att se till att valberedare och valda revisorer inte kan vara ombud på förbundets kongress.
 84. Möjlighet för spanare eller andra med samma behov att köpa progressiva glasögon genom bruttolöneavdrag.
 85. Möjlighet att välja att få ersättning för restid antingen i pengar eller i ledig tid.
 86. Att semester på nattpass ska kosta lika mycket som på dagpass.
 87. Att arbetstidsavtalet ändras så att i förväg inplanerade arbetspass normalt omfattar 8-10 timmar.
 88. Se 64.
 89. Att arbetsgivaren erbjuder samtliga medlemmar årlig hälsokontroll.
 90. En rättslig reglering som gör att poliser som utsatts för potentiell smitta ska kunna få snabbare besked i frågan.
 91. Minskad sammanlagd arbetstid för treskiftare – alternativt – om detta anses vara besvarat -intensifiera arbetet med detta.
 92. Att undantaget för utbetalning av restidstillägget i § 13 andra mom tredje punkten (b) i Asa tas bort.
 93. Att storhelgstillägget ska utgå även i samband med övertidsarbete.
 94. En säker och ändamålsenlig lösning för transport av tjänstevapen vid flygresor.
 95. Bättre ekonomiska förutsättningar för medlemmar att avsluta sitt yrkesverksamma liv i förtid – anpassat efter antal år i skiftestjänstgöring. Och om detta anses besvarat – att arbetet med att få igenom detta intensifieras.
 96. Möjlighet till minst två timmars schemalagd fysisk träning per vecka.
 97. Ett mer individanpassat utbud av skyddsvästar.  Och om detta anses besvarat – att arbetet med att få igenom detta intensifieras.
 98. Ett mer individanpassat utbud av uniformspersedlar och skodon.  Och om detta anses besvarat – att arbetet med att få igenom detta intensifieras.
 99. Att medlemmar i hela landet ska ha tillgång till kiropraktik genom företagshälsovården.
 100. Höjd ersättning för beredskap.  Och om detta anses besvarat – att arbetet med att få igenom detta intensifieras.
 101. Fördelning av Ralsens revisionsbelopp till förbundsregionerna utifrån krontaloch inte procent.
 102. Minska de negativa ekonomiska konsekvenser som så kallad utförsäkring innebär för medlemmarna till följd av förbundets upplägg för arbetslöshetsersättning.
 103. Översyn av motionshanteringen så att fler engagerar sig i förbundets framtida mål och inriktning.
 104. Förbättrad tidskompensation för eftermiddags-, kvälls-, natt- och helgpass.
 105. Sänkt veckoarbetstid för treskiftare.

  Foto: Istock
 106. Möjlighet till lönetillägg för ryttare med specialistfunktionen ryttare utifrån funktion, oaktat tjänstegrad.
 107. Att studeranderegionerna får ett tillskott på fem procent av medlemsavgiften/ medlem att använda till rekrytering och medlemsvård.
 108. Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för högre efterlevnad av Polisförbundets värdegrund. Läs mer här
 109. Att möjligheten till så kallad passändring, som arbetsgivaren har i arbetstidpiloten som nu ska prövas, inte införlivas i det ordinarie arbetstidsavtalet Asa/polis.
 110. Att polisstudenter som inte gått med i förbundet under första terminen kan bli medlemmar till en kostnad av 75 kronor per termin.
 111. Ett ”bra” lönetillägg för utbildare, som successivt med tiden blir en del av lönen, samt ett dagtillägg – på en högre nivå än tidigare – för varje dag man verkat som utbildare.
 112. Organisatorisk likformighet i hela den fackliga organisationen, med understyrelser till regionstyrelserna. Läs mer här
 113. Att tiden för återhämtning är lika, oavsett vilken natt man arbetat, vardag som helg.

 

Med reservation för att protokollet inte är klart. Detta bygger på egna anteckningar under Kongressens gång. Har vi missförstått något? Hör av er!
Vad tycker du? Skriv gärna en insändare och mejla eva.schoultz@polistidningen.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst