Annons
Annons

Gratis kläder och spritfritt – frågor för kongressen

Vad innebär det för dig som medlem i Polisförbundet att kongressen, på grund av corona, genomförs digitalt? En sak är säker – det kommer att krävas ordentlig koll på frågorna om man vill följa dem genom den demokratiska processen. 
10 juni 2020, 00:00

En motion är ett förslag till kongressen om vad man vill att förbundet ska verka för eller förslag till förändringar, till exempel i förbundets egen organisation eller arbetssätt. Till kongressen, som äger rum i september, har det inkommit 86 motioner. De är författade av enskilda medlemmar, olika sammanslagningar av yrkesgrupper eller fackliga grupperingar. Inte sällan har den antagits av styrelsen i en förbundsregion, som ställt sig bakom motionen.

Obs! Längs ned i texten finns en förteckning över alla motioner och kortfattat vad de handlar om!

Varför motionerar inte Bergslagen?

Från Bergslagen har bara en enda motion kommit in. – Kanske har vi för lite facklig tid, säger Per Andreasson, ordförande för Polisförbundet Bergslagen.

Den motion Bergslagen inkommit med är författad av en medlen och handlar om att höja förrättningstillägget. Egentligen hade man också två motioner från årsmötet, men som av olika anledningar blev sent inkomna, säger Per Andreasson. Han vet inte varför medlemmarna i Bergslagen inte motionerat i så stor utsträckning. Även 2018 hade man bara en motion.

– Vi har väldigt lite facklig tid. 3,6 tjänster fördelade på tre län.

Men det förklarar väl inte varför medlemmarna inte motionerar?
– Jag har inget svar på det. Vi har inte fått in någon motion från någon
medlem till stämman. Vi kanske inte uppmuntrar till det. Vi vet ju hur svårt det är att genomföra en motion. Däremot får vi in mycket motioner lokalt och sköter oss ganska mycket själva.

Uppdelningen är också tydlig då storstadsregionerna Stockholm, Syd och Väst toppar motionslistan och Mitt, Öst och Nord tillsammans med Bergslagen bara lämnat in sammanlagt 15 motioner.

– Och vi är ju den minsta regionen, påpekar Per Andreasson.

Motionerna i år är färre…

…än på länge, men att det var fler motioner förr har delvis sin förklaring i att det tidigare var vanligt att flera personer skickade in samma motion för att på så vis skapa tryck i frågan.

Inför kongressen kommer Polisförbundets styrelse att gå igenom alla motioner och komma med förslag om att bifalla, avslå eller anse motionerna vara besvarade.

Det senare kan till exempel betyda att frågan redan tas omhand inom ramen för det arbete förbundet redan bedriver. Men det är på kongressen som ombuden röstar om vad som ska hända med motionen. Förbundsstyrelsen förväntas ha kommit med förslag till beslut till alla motioner i mitten av juni.

Vad handlar motionerna om?

För att underlätta hanteringen delas de upp efter ämnesområden. Såhär ser fördelningen ut inför kongress 2020.

”Jag kanske vill ha en blommig jacka”

Att spanare får stå för sina egna klädinköp är ett problem som lyfts i motioner år efter år. I år har det inkommit sju olika motioner på temat.

Motionärer från Stockholm, Väst, Öst, Syd och Noa har lyft att Polisförbundet borde driva frågan om spanarnas klädsel och hur denna finansieras. I en motion påtalas att de poliser som är livvakter får tjänstekläder betalda av arbetsgivaren. Motionen, som har avsändare Utvecklingscenter Stockholm vid Noa, anser att spanare borde ha ett utrustningskort liknande det andra grupper har. Frågan om spanarnas kläder har varit uppe på flera tidigare kongresser.

En av de spanare som varit med och motionerat på temat säger till Polistidningen att hon fått höra, när hon pekat på utlägg för en jacka, att hon ju ändå måste ha en när hon går till jobbet.

– Men jag kanske vill ha en rosa jacka med blommor på privat, eller en reflexjacka som lyser ordentligt i mörkret. Men det kan jag ju inte ha när jag spanar.

Flera av motionerna lyfter det faktum att även om det är civila kläder det rör sig om så krävs det särskilda egenskaper för att man ska kunna jobba i dem. Till exempel ska man kunna sitta länge i kläderna i en bil utan att det blir obekvämt, och vapen och annan utrusning ska kunna bäras ergonomiskt och utan att synas.

– De blir ju förstörda och smutsiga också, säger spanaren vi pratar med, som med anledning av sitt jobb vill vara anonym.

Ett alkoholfritt Polisförbund?

Hon var först med att motionera till årets kongress och vill se ett Polisförbund där det inte dricks vid sammankomster.

– Redan på polisutbildningen fick vi till oss att polis är ett riskyrke för alkoholism, säger Sara Sundberg Säll, utredare i Härnösand.

”På kongressen 2018 framkom att Polisförbundet behöver spara pengar” påpekar hon i motionen och föreslår att en väg kunde vara att sluta bjuda på alkohol på kongressen.

Utöver det föreslår hon att alla konferenser, möten och middagar förbundet håller blir alkoholfria.

– Jag har haft kollegor med alkoholproblem och tycker att det är en viktig fråga. Det kan ju vara väldigt svårt i ett sammanhang där man blir bjuden, eller där alla andra dricker, att tacka nej. Det finns andra alternativ till dryck som är välsmakande, säger hon.

Fotnot: Enligt Polisförbundets policy bjuder man inte på alkohol ”till vardags”. Extern och intern representation kan dock, med hänvisning till representationspolicyn, enligt förbundet motivera alkoholförtäring eller i undantagsfall att man bjuder på alkohol.

Rakare rals

– Medlemmarna är på oss hela tiden och frågar om Ralsen är klar. De märker ju att det går snabbare inom andra myndigheter. Under tiden bygger de upp stora förväntningar, säger Robert Brindeby som sitter i styrelsen för förbundsområde Stockholm Syd.

Han har motionerat till kongressen om att Polisförbundet ska verka för en snabbare lönerörelse. Han vill också att parterna tar hänsyn till avtalets begriplighet.

– Jag tror nästan att man kan nöja sig med 50 kronor mindre om man bara förstår, säger han.

Att lönerörelsen går så trögt tror han mest beror på Polismyndighetens ovilja att skjuta till extra pengar, vilket tvingar Polisförbundet att ”koka soppa på en spik”. Men om det är arbetsgivaren som håller för hårt i pengarna, vad kan då Polisförbundet göra åt saken?

– Vi kan skapa större tryck. Dels som vi gör genom media och annat, men också använda till exempel skyddsorganisationen. Till exempel bli bättre på att kräva omedelbara åtgärder vid hög arbetsbelastning i förhållande till resurs.

Alla motioner till Polisförbundets kongress 2020

Här följer samtliga motioner till kongressen i den ordning de inkommit, med en superkort sammanfattning om vad motionären vill uppnå med den, samt vilken region motionären/motionärerna hör hemma i.

1.Ett alkoholfritt Polisförbund. Nord

2.Begränsning av helgarbete och treskift efter visst antal tjänsteår. Gräns på max 10 tjänsteår som man får tjänstgöra oftare än var tredje helg. Treskift i max 15 år. Väst

3.Garanti för erforderlig vila efter övertid på fast lista utan att behöva ta av komp, semester osv. Väst

4.Obligatorisk häktning vid våld mot polisanställda. Väst

5.Extra ersättning för personal i yttre tjänst, med anledning av ökat hot och våld. Syd

6.Att medlemmar som svarar som/är biträdande gruppchefer får betalt för det. Syd

7.Att 4,6 procent till Kåpan pension ska räknas på bruttolön istället för på grundlönen. Mitt

8.Att diabetes typ 1 ska täckas av Polisförbundets försäkring. Mitt

9.Att arbetsgivaren ska, så långt det går, ta hänsyn till den enskilde så att denne kan vara kvar i sin IGV-tjänst. Att tjänstgöringslistorna ses över och regelbundet uppdateras till att bli mer och mer attraktiva att jobba mot. Väst

10.Subventionerad behandling månadsvis (massage), anpassad friskvårdsersättning, handledning eller motsvarande kontinuerligt. För fysisk och psykisk hälsa. Väst

11.Årliga hälsokontroller. Väst

12.Rätt till övertid vid arbete efter arbetsdagens slut, även om flextid har tagits ut i arbetsdagens början. Översikt av arbetstidsbestämmelserna utifrån detta. Väst

13.Höjning av förrättningstillägget och traktamentet. Bergslagen

14.Lönetillägg för operatorer i regionala insatsstyrkan. Mitt

15.Utbildartillägg för all tid man lägger som utbildare. Även planering. Mitt

16.Att operativa samordnare inlemmas i myndighetens organisatoriska struktur och särskiljs från andra samordningsfunktioner. Att de sätts i nivå med minst yttre befäl och stationsbefäl och att funktionen ska ha en gemensam lägsta. Stockholm

17.Tydliggörande av vilka arbetsuppgifter en civilanställd ska få utföra. Andra än poliser ska inte ska få befogenheter som bara poliser har idag. När man rekryterar till polisiära tjänster ska man ta bort ”annan bakgrund som bedöms likvärdig” helt. Stockholm

18.Uppsägning av bemanningsavtalet. Stockholm

19.Inspektörstitel för polisassistenter med fu-ledartjänst eller gruppchefstjänst för att de inte ska missgynnas i chefsrekryteringar. Stockholm

20.OB-tillägg mellan 19 och 22 alla vardagar. Att konstruktionen för OB ses över och att de höjs generellt. Stockholm och Väst

21.Restid ska bli arbetstid, som i Norge. Att de kollektivavtalen ASA/polis och ATA-s omförhandlas i enlighet med EU-regler. Stockholm och Väst

22.Att varje bifallen motion få en ansvarig ledamot i FS. Att FS skyndsamt ska redovisa vem som ansvarar för vilken motion. Stockholm

23.Poliser ska få tillbaka titlar på sina förtryckta blanketter. Öst

24.Att hundförare ska få förmånsbil. Stockholm

25.Att polisförbundet senast 15 mars ett kongressår, redovisar hur arbetet med bifallna motioner från föregående kongress har gått. Stockholm

26.Hälsoundersökningar för heltidsfackliga. Om inte arbetsgivaren vill ta kostnaden ska Polisförbundet nationellt göra det. Stockholm

27.Alternativ för bekostande av kläder för spanare. Att Polismyndigheten köper in. Att Polismyndigheten ger ersättning för inköpta kläder efter uppvisande av kvitto eller att en tjänst upprättas där poliser kan beställa spanarkläder via webben. Stockholm

28.Tillägg alternativt ersättning för resor till länder som UD avråder från att resa till. Rikspolisen (Säpo)

29.Snabbare och mer pedagogiska lönerörelser/Ralsar. Tidsfaktor och begriplighet bör beaktas i processen. Stockholm

30.Att rekryteringen till utbildningen granskas med fokus på varför så många underkänns på psykologsamtalet. Också att man granskar varför så få fullföljer utbildningen och hur rekryteringsprocessen borde optimeras för att få rätt personer till utbildningen. Stockholm

31.En oenighetsparagraf som uppmuntrar parterna att inte gå till lönenämnd utan fortsätta förhandla. Föreslår att oeninghetsparagrafen ska innehålla att en viss del av löneökningsutrymmet ska fördelas generellt.
Att Ralsen ska ge utrymme för att parterna ska kunna sluta kollektivavtal på regional nivå.
Att regionerna ska kunna sluta lokala kollektivavtal efter lokala behov. Stockholm

32.Att arbetsgivaren redan initialt tar vårdkostnader i samband med arbetsskada så att polisen slipper lägga ut. Stockholm

33.Att förbundsstyrelsen inte ska medverka till kollektivavtal som innehåller bestraffning (20 procent av löneutrymmet bort) om regionala parter inte kan komma överens.
Att FS strävar efter att mer begripliga kollektivavtal formuleras. Stockholm

34.Att få till en arbetstidsförkortning för poliser som jobbar skift som ökar med antalet tjänsteår. Stockholm

35.Funktion hos arbetsgivaren som säkerställer att poliser får rätt stöd och ersättningar genom arbetsgivarens försäkringar. Blankettarbetet är tungt och krävande för poliser som drabbas av olika saker i tjänsten. Stockholm

36.Polismyndigheten ska betala ut den ersättning polis tilldöms i domstol och tar över skulden mot den dömde. Stockholm

37.Polismyndigheten ska betala ut de ersättningar poliser tilldömts i domstol, då dessa ofta inte blir utbetalda. Stockholm

38.Utöka tiden under vilken man kan välja att omvandla ej uttagen semester till pension. Stockholm

39.Inför ersättningssystem för civila kläder som används i tjänsten. Stockholm

40.Mer utbildningstid på arbetstid. Stockholm

41.En polis ska kunna gå genom hela rättskedjan utan att lämna ut annat än tjänstenummer. Stockholm

42.Mer betalt och mer tidskomp för skift. Stockholm

43.Utökad möjlighet för nationella insatsstyrkan att bära vapen utanför arbetstid. Stockholm

44.Fler fackliga utbildningar kommande år för att kompensera bortfallet under corona. Mitt

45.Återinförande biträdande gruppchefer i organisationen. Mitt

46.Den som går upp och svarar som högre chef vid frånvaro (vikariat) får ersättning för detta och att gränsen på tre månader för att man ska få ersättning tas bort. Mitt

47.OB ska höjas. Mitt

48.Införande av kläder och skor till spanare och att Polismyndigheten tar kostnaden. Väst

49.En timmes extra betalt alternativt en timmes avdrag på arbetstiden på pass som sträcker sig över övergången till vintertid. Väst

50.Höjning av aspirantlönen, nivåhöjning av ingångslönen i varje avtalsrörelse och att slopad differentiering av ingångslönen. Stockholm

51.Utformande av utrustningskort för spanare, liknande det som poliser i uniform har. Noa

52.Skälig klädersättning alternativt ersättning för utlägg i samband med köp av kläder för spanare. Öst

53.Fler timmar för fysisk träning på arbetstid. Väst

54.Skjutbanor i alla lokalpolisområden. Skjutbanor på alla polisstationer där det finns yttre personal. Stockholm

55.Höja beloppen för förrättningstillägg Nord

56.En extra nivå för övertidsersättning på storhelger. Nord

57.Reducerad medlemsavgift för sjukskriven medlem efter 6 månader, istället för som i dag – efter ett år. Stockholm

58.Höjt friskvårdsbidrag. Väst

59.Ekonomisk kompensation för inköp av kläder för spanare. Väst

60.Inbetalning av tjänstepension efter 65 år. Väst

61.Arbetsgivaren ska sluta använda begreppet ”polisanställd” och istället använda begrepp som förtydligar utbildning/ befattning. Väst

62.Fler idrottsgrenar ska kunna genomföras utan löneavdrag. Väst

63.Ersättning vid arbetsskada oavsett om det finns ett olycksmoment. Så är inte fallet med dagens AFA försäkring.  Väst

64.Inbetalning av tjänstepension efter 65. Väst

65.Minskad veckoarbetstid vid treskifte. Väst

66.Ökat antal semestertimmar efter att man fyllt 50 och 60. Motsvarande ökningen när man fyller 40. Väst

67.Att tid i rätten ska räknas som arbetstid för poliser som är målsägande i händelse under arbetstid. Väst

68.En alternativ medlemsavgift för föräldralediga. Fredrik Rudbäck, medlem i förbundsregion Väst.

69.Återinförande av inspektörsavtal eller liknande. Arbeta för att fler funktioner ska vara anställda som inspektörer. Att erfaren polis ska värderas och benämnas rätt. Nomenklaturbeslutet ska efterföljas. Syd

70.Nytt avtal för bemanning. Alternativt en utvärdering av nuvarande bemanningsavtal. I tredje hand utveckla nuvarande bemanningsavtal. Utvärdera uppdatera riktlinjerna. Syd

71.Inrättande av nationellt nätverk för bemanning och rekrytering. Syd

72.Inrättande av nationellt nätverk för likabehandling. Syd

73.Höjd ersättning för beredskap. Minska antalet tillfällen då man ska ha beredskap. Att beredskap, efter visst antal tillfällen, ska kompenseras med ledighet, även om den inte bryts för arbete. Syd

74.Avskaffa enkel övertid. Alternativt att kvalificerad övertid inte kan gå över i enkel under ett arbetspass. Att övertidstjänstgöring ett dygn inte innebär enkel övertid om nästa pass, samma dygn, startar tidigare. Syd

75.Att poliser med skyddade uppgifter inte drabbas av höjd försäkringspremie. Att de kompenseras av arbetsgivaren för detta. Syd

76.Ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för olägenheter som skyddade uppgifter medför. Syd

77.Att de med förtroendearbetstid ska kunna få ersättning för arbetstid nedlagd utanför ordinarie arbetstid. Till exempel i samband med stabsorganisation. Syd

78.Alltid kvalificerad övertid efter nattpass. Syd

79.Skälig klädersättning för spanarkläder. I andra hand ersättning för utlägg. Syd

80.Kraftigt höjd ersättning för beredskap. Extra ersättning för beredskap som går utöver avtalet. Beredskap ska ej ses som fritid. Varseltillägg för beredskap med kort varsel. Syd

81.Likriktning för lönebild på regionala insatsstyrkan. Uppvärdering av densamma alternativt lönetillägg under den tid då man tjänstgör i regionala insatsstyrkan. Syd

82.Möjlighet att arbeta mindre än heltid efter 65 år. Syd

83.Lönetillägg för svårrekryterade områden. Väst

84.Lägstalön för polisryttare i linje med rytteriet i Väst.

85.Kraftigt höjda ingångslöner som inte finansieras av Rals:en. Även höjning av redan anställda poliser. Nord

86.Miniminivå på lönerna som minst motsvarar staten. Nord

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst