Annons

Annons

Är kaffestöld värre än vapenbrott?

En polis som friades från koppleri, men dömdes för vapen- och dopningsbrott, får behålla jobbet. En polis som misstänks ha stulit ett paket kaffe kan räkna med avsked om hon döms. Hur kommer det sig? Polistidningen frågade Polisens personalansvarsnämnd, Pan.
8 februari 2021, 09:59

En av Pans uppgifter är att yttra sig till tingsrätterna i mål där poliser står åtalade för brott. Tingsrätterna vill veta om den misstänka polisen riskerar att få sparken om han eller hon döms. Det kan nämligen vara ett skäl att sätta ner straffet.

Två av Pans yttranden från i höstas har skapat debatt. De har ställts emot varandra och vissa har svårt att förstå hur nämnden kunde komma till så olika slutsatser. Det ena gällde en polisman i Stockholm som var misstänkt för att ha drivit en lönnbordell i en thaimassagesalong, tillsammans med sin hustru.


18 § lagen om anställningsskydd (LAS)

Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

I det fallet bedömde Pan att han skulle bli avskedad om dömdes för grovt koppleri och medhjälp till grovt bokföringsbrott, men inte om han dömdes för annan mindre allvarlig brottslighet i åtalet. Det rörde sig om vapenbrott, ringa dopningsbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det andra fallet gällde en polis i södra Sverige som står åtalad för att ha stulit ett paket kaffe från polisstationen värt 38 kronor. I det fallet bedömde Pan att det mesta talar för att hon kommer att skiljas från sin anställning om hon döms. I fallet med kaffestölden har domen ännu inte fallit. I det andra målet har domen både fallit och vunnit laga kraft.

Polisens hustru dömdes för bordellverksamheten, men polisen själv friades i den delen. Han dömdes bara för den mindre allvarliga brottsligheten, vilket ledde till ett straff på 80 dagsböter. Pan gjorde som nämnden hade skrivit i sitt tidigare yttrande och lät polisen behålla jobbet.

Att hustrun dömdes för bordellverksamheten var inte relevant i ärendet, enligt Lotta Gustavson, chefsjurist och Pans vice ordförande. Frågan kan dock hamna på Pans bord i ett senare skede om polisens nära koppling till kvinnan gör att han förlorar sin säkerhetsklassning.

– Då kan det göras en hemställan till Pan om eventuellt skiljande från anställningen med anledning av det som har kommit fram i säkerhetsärendet.

Hur kom det sig då att polisens egen brottslighet inte räckte för avsked? I den här typen av ärenden handlar det om att bedöma hur förtroendeskadlig brottsligheten är, förklarar Lotta Gustavson. I vissa fall är förtroendet så skadat att det utgör grund för avsked enligt lagen om anställningsskydd, las.

– Den här polisen dömdes visserligen för flera brott, men det samlade straffvärdet på 80 dagsböter var förhållandevis lågt. Det rörde sig inte om ett återfall i brott, och brotten hade inte begåtts i anställningen, vilket annars är en försvårande omständighet.


Tidigare ad-praxis

Det fanns grund för att avskeda en posttjänsteman som vid ett tillfälle hade tagit 60 kronor ur en växelkassa (AD 1998 nr 25).

En fabriksarbetare som hade varit anställd i 31 år avskedades för att han vid ett tillfälle hade stulit godis ur en kyl i personalmatsalen (AD 2016 nr 64).

Vid husrannsakan hos polisen hittades 4 militära larmminor, 2 militära lyspatroner och 14 patroner skarp militär ammunition. Det var därför han dömdes för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt vapenbrott.

– Det här är två olika brott, men rent arbetsrättsligt ser vi det som ett och samma händelseförlopp. Han har oemotsagd uppgett att han råkade få med sig de här sakerna hem efter sin militärtjänstgöring för knappt 20 år sedan. Han har också berättat att han tänkte lämna in dem vid någon vapenamnesti, men att det inte blev av.

Vid husrannsakan hittades också 9 tabletter Tamoxifen och 28 tabletter Anastrozol. Dopningsmedel som polisen inte hade någon rätt att inneha.

– Om man tittar på vår praxis när det gäller narkotikabrott så kan man se att vi har en relativt sträng syn på sådan brottslighet, eftersom narkotika ställer till med så mycket tråkigheter. Vid flera narkotikabrott kan det bli avsked även om det rör sig om ringa brott. Men vid enstaka ringa brott brukar poliser få behålla jobbet.

Men hur var det då med polisen som står åtalad för att ha stulit ett paket kaffe värt 38 kronor från polisstationen? Där har Pan yttrat sig till tingsrätten och sagt att det mesta talar för att hon kommer att avskedas om hon fälls för brottet. Lotta Gustavson vill inte uttala sig om det specifika ärendet eftersom det inte är slutligt avgjort av nämnden.

Hon hänvisar i stället till hur Arbetsdomstolen, AD, brukar resonera när en anställd har stulit från sin arbetsgivare. Domstolen är högsta instans i den här typen av ärenden och dess praxis är vägledande för Pan.

– AD har uttalat att det finns anledning att se allvarligt på tillgreppsbrott som riktar sig mot arbetsgivaren eller som sker på arbetsplatsen genom till exempel stöld från kollegor.

Det är inte den ekonomiska skadan för arbetsgivaren som är det avgörande, enligt henne.

– Domstolen menar att det är minst lika viktigt att det här rycker undan förtroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och därför har man i praxis kommit fram till att även tillgreppsbrott som avser förhållandevis små värden kan vara grund för avsked.

Men om det är en engångsföreteelse så vitt man vet?
– AD har en väldigt sträng praxis som jag tolkar den. Det kan bli aktuellt med avsked även om det bara har hänt en gång.

Den åtalade polisen har sagt att hon bara lånade kaffet från stationen och att hon tänkte ersätta det så snart som möjligt. Polisförbundets uppfattning är att det helt saknas skäl att skilja polisen från anställningen. Det framgår av ett yttrande som förbundet har gett in till Pan.


Vad väger Pan in?

  • När Pan bedömer om en polis brottslighet ska leda till avsked tittar nämnden på:
  • Om det är ett eller flera brott.
  • Hur allvarliga brotten är (ringa, normalgrad, grovt).
  • Straffvärdet (antal dagsböter, år i fängelse).
  • Om det är ett återfall i brott.
  • Om brottet har skett i tjänsten (försvårande).
  • Om brottstypen är särskilt förtroendeskadlig (hit räknas till exempel köp av sexuell tjänst enligt Pan).
  • Personliga förhållanden (om till exempel grovt rattfylleri beror på alkoholism kan en anställd få jobba kvar med en rehabiliteringsplan).

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst