Annons

Annons

Detta vill partierna i prioriterade polisfrågor

Vad vill politikerna göra för poliserna? Vi listade fem viktiga frågor och ställde dem till de åtta riksdagspartierna.
15 juni 2022, 09:29

RENODLING

Behöver Polisens uppdrag renodlas och vilka uppgifter ska i så fall bort?

Man behöver se över om det finns uppgifter som kan flyttas till andra huvudmän, till exempel omhändertagande av berusade och personer som lider av psykisk ohälsa. Vi vill satsa på civilanställda administratörer som kan avlasta poliser i frontlinjen.

Vi vill att följande lyfts från Polisen: omhändertagande av drog- och alkoholpåverkade samt personer med psykisk ohälsa som kan hanteras av vården, pass, vapentillstånd samt dans- och hotelltillstånd. Poliser i yttre tjänst ska avlastas av polisstödsassistenter.

Ja, det har vi arbetat länge för i riksdagen. Vi vill flytta vissa tillståndsärenden till kommuner eller avskaffa dem helt. Transporttjänster vid omhändertagande enligt LOB kan i hög grad skötas av andra.

Det finns uppgifter som skulle kunna lyftas från Polisen. Till exempel utfärdande av pass, handräckningar av ren transportkaraktär och hantering av personer med vårdbehov på grund av exempelvis berusning.

Ja, Skatteverket skulle kunna ta över passhanteringen och Kriminalvården ta än mer av transporterna. Delgivningar skulle kunna skötas av Kronofogden, medan hittegodshanteringen kan läggas ut på entreprenad, eller föras över till kommunerna.

Uppgifter som bättre utförs av någon annan ska utföras av andra myndigheter och organisationer. Så har också skett. Samtidigt har Polisen våldsmonopol. Med det sagt är vi beredda att fortsätta renodlingen.

Civilt anställda skulle kunna avlasta poliser från administrativt arbete. Transporter av berusade och personer med psykisk ohälsa borde kunna genomföras av andra yrkesgrupper om dessa inte kräver våldsanvändning.

Ja, vi vill bland annat att sjukvården ska ta hand om tillnyktringen för personer som tas in på LOB. Det finns även administrativa uppgifter som bör kunna utföras av civilanställda, som att transkribera förhör.

LÖN

Vill ni se fortsatta polislönesatsningar och ska dessa i så fall riktas mot vissa grupper av poliser, och till både Polismyndigheten och Säkerhetspolisen?

Ja, vi vill se fortsatta riktade polislönesatsningar. Det bör sedan falla främst på Polisen själv att utifrån sitt uppdrag höja lönerna så att det finns tillräckligt med personal inom olika sektorer av myndigheten i hela landet.

Vi var med och beslutade om en polislönesatsning om 400 miljoner kronor 2022 och lovar fortsätta att bygga ut denna om vi vinner valet. Även Säkerhetspolisen bör få medel som motsvarar lönesatsningen på Polismyndigheten.

I Liberalernas budgetalternativ för 2022 har vi öronmärkt medel för höjda polislöner. Lönesättningen ska även i fortsättningen vara individuell, men Liberalernas satsning motsvarar fullt utbyggd i snitt 2.700 kronor i höjd månadslön.

Miljöpartiet vill även fortsättningsvis se riktade satsningar på höjda polislöner. Vi ser dock risker med att politiskt rikta dem till speciella funktioner då det kan bli fyrkantigt och orättvist. Fördelningen löses sannolikt bäst av arbetsmarknadens parter.

Vi vill fortsätta satsa på polislöner. I höstbudgeten fick Polisen 400 miljoner kronor till höjda polislöner. Det ska ge fler poliser i yttre tjänst, men också intensifiera arbetet mot den grova brottsligheten. Även Säkerhetspolisen har fått tillskott för att göra polisyrket attraktivt på myndigheten.

Såväl poliser som andra anställda inom Polismyndigheten ska ha bra löner. Polisen har fått stora tillskott, och vi kommer att fortsätta satsningen, men lönerna ska förhandlas av arbetsmarknadens parter.

Vi kommer fortsätta med riktade lönesatsningar som vi har gjort i tidigare budgetar tillsammans med M och KD. Vi vill inte styra alltför mycket, men ser gärna att ob-ersättningen höjs väsentligt. Det ska vara värt att arbeta i yttre tjänst på obekväma tider.

Det är arbetsmarknadens parter som kommer överens om lön, och där måste Polismyndigheten ta sitt ansvar. Vi är öppna för att skjuta till extra resurser till vissa samhällsviktiga yrkesgrupper som poliser.

UTBILDNING

Vill ni förändra polisutbildningen? I så fall hur?

Vi står bakom Polisförbundets idé om att förlänga polisutbildningen med ett halvår och lägga in en c-uppsats i utbildningen. För att underlätta rekryteringen av poliser i hela landet vill vi avskriva studielånen för en person som flyttar till landsbygden efter examen.

Vi har inte tagit ställning, men är öppna för att diskutera en betald och förlängd polisutbildning. Det är inte givet att samma utbildning behövs för alla som jobbar inom myndigheten, men det är viktigt att man kan läsa vidare och forska som polis.

Alla utbildningsplatser ska ge möjlighet att ta ut akademiska poäng och högskoleexamen för de teoretiska momenten. Liberalerna anser också att poliser ska ges bättre möjlighet till kvalificerad kompetensutveckling.

För att fylla platserna på utbildningen behöver vi göra yrket mer attraktivt genom bättre löner, arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb. Miljöpartiet arbetar för att polisutbildningen ska bli en treårig högskoleutbildning.

Vi vill införa en betald polisutbildning, och under de första fem åren som polis ska en femtedel av studielånet skrivas av varje år. Vi vill även att polisutbildningen ska finnas i fler delar av landet. Däremot driver vi inte frågan om att förlänga polisprogrammet.

Polisutbildningen ska förbereda för ett komplext och mångfasetterat yrke. Vi anser att utbildningen, precis som flera andra yrkesutbildningar, ska ge en akademisk examen.

Vi vill att utbildningen ska vara betald och vi får signaler om att den kan behöva förlängas. Däremot finns det en del kurser som skulle kunna ersättas med mer relevant utbildning.

Det är dags att polisutbildningen blir en högskoleutbildning med yrkesexamen. Polisyrket är brett och utbildningen behöver fler ingångar och specialinriktningar. Alla måste inte bli patrullerande poliser.

FÖREBYGGANDE

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att förebygga brott?

Svensk kriminalpolitik ska vila på en solid grund av forskning och beprövad erfarenhet. Vi vet till exempel att en högre lokal polisnärvaro skapar trygghet på både lång och kort sikt. Enligt en samstämmig bild som forskningen ger är det den enskilt viktigaste åtgärden.

Föräldrastödsprogram är den enskilda åtgärd vi sett som ger störst effekt, och vi vill göra det obligatoriskt för kommuner att ha ett. Sedan behövs en förstärkt socialtjänst med ett tydligare brottsförebyggande uppdrag.

Viktigast är en fungerande skola och en socialtjänst med befogenhet att agera snabbt när en ung person är i riskzonen. Därtill måste kommunerna ha ett lagstadgat brottsförebyggande uppdrag.

Tidiga insatser för att barn och unga inte ska socialiseras in i brottslighet. Sprid den så kallade “Rinkebymodellen” med upprepade hembesök i samverkan mellan BVC, socialtjänst och även förskola. Vi vill se en statlig delfinansiering av de här insatserna.

Den mest brottsförebyggande åtgärden är att lagföra den lilla grupp personer som står för den allvarligaste brottsligheten och se till att straffen blir betydligt mer kännbara. Vi vill öka polistätheten och införa anonyma vittnen, visitationszoner och dubbla straff för gängkriminella.

Polisen kan inte förebygga brott på egen hand. Det krävs en skola som ger alla barn chansen, en arbetsmarknadspolitik som bidrar till att föräldrarna får ett arbete och en socialtjänst med resurser att gripa in tidigt.

En närvarande polis som har tid att arbeta brottsförebyggande. Uppluckring av sekretessreglerna mellan polis, socialtjänst och andra relevanta myndigheter. En väl fungerande skola. Kännbara straff, vilket även ger en inkapaciteringseffekt.

Att stoppa nyrekryteringen in i kriminalitet är centralt. Den negativa utvecklingen i så kallade socialt utsatta områden måste vändas genom långsiktiga satsningar på bland annat skola, socialtjänst och allmän välfärd.

BOSTÄDER

Det behövs billiga bostäder så att poliser kan bo och jobba i hela landet. Hur vill ni lösa den frågan?

Minska krångliga regler och byråkrati i byggandet. Inför fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder för det leder till att fler hyresrätter byggs. Generella stöd ska inte förekomma, utan riktas till svaga bostadsmarknader och hushåll med låga inkomster.

Vi vill se över kreditrestriktionerna och införa startlån så att fler kan köpa en bostad. Vi vill ta bort krångliga byggregler och öka tillgången till byggbar mark så att det byggs mer, utbudet ökar och priserna sjunker.

Skattegynnat bosparande och statliga startlån ska göra det lättare att köpa sin första bostad. Slopa det skärpta amorteringskravet. Pressa byggpriser genom enhetliga byggregler med övriga Norden.

Vi vill införa ett startlån för unga, stimulera kollektiva boendelösningar, förenkla så att fler kontor kan omvandlas till bostäder och ge statliga lånegarantier till byggande i delar av landet där bostadsmarknaden är svagare.

Moderaterna vill höja polislönerna och införa en betald polisutbildning, vilket skulle innebära bättre ekonomiska förutsättningar för poliser att hitta ett boende. Vi vill även förenkla regelverket för byggande.

En starkt bidragande orsak till de senaste årens höga byggtakt är investeringsstödet för hyresrätter med en väsentligt lägre hyra än vad som annars skulle vara fallet. Stödet har tagits bort och vi vill återinföra det.

Vi ser ett behov av långsiktig planering för tillgång till bostäder, regelförändringar inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen. Det behövs även breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan.

Vi vill återinföra investeringsstödet för byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Stödet som fanns tidigare har gett bostäder där hyran ligger i snitt 2.000 kronor lägre än för liknande bostäder utan stöd.

Per Hagström
Linnéa Klint

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst