Annons
Annons

Kongressen och de 101 motionerna

Färgseende, förmånscyklar och föräldraledighet är några av de ämnen som behandlas i de 101 motioner som har skickats in till Polisförbundets kongress 26–29 september. Polistidningen har läst allihop och här följer förslagen i korthet.
12 september 2022, 08:40

A. Löner

A1. Arbeta för snabbare och mer pedagogiska lönerörelser/Rals:ar som medlemmarna kan förstå.

A2–4. Polisförbundet ska arbeta för höjd aspirantlön.

A5. Verka för att Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, inte skriver på om fredsplikt i det centrala avtalet till dess att den svenska modellen börjar hedras.

A6. Arbeta för att förbättra löneväxling mot tjänstepension i kollektivavtal eller motsvarande avtal.

A7. Inför lönetillägg i stället för höjda löner för kollegor i yttre tjänst i utsatta områden. Höj tjänstepensionsavsättningen för kollegor med lönetillägg.

A8. Verka för en satsning på de specialister som finns på de regionala enheterna i kommande löneförhandlingar. Det kan vara i form av särskild lönesättning alternativt lönetillägg.


SÅ HAR VI SORTERAT

Polistidningen har delat upp motionerna i de ämnesblock som kommer att användas vid kongressen: ”löner”, ”allmänna anställningsvillkor” och så vidare.

Motionerna gäller ofta frågor som förbundet inte ensamt rår över och inleds då med att förbundet ska ”verka för”, ”jobba för” eller liknande.

A9. Verka för en oenighetsparagraf i Rals:en som uppmuntrar till fortsatt förhandling snarare än att man går vidare till lönenämnd. Verka för större utrymme att sköta lönebildningen regionalt, att polislönesatsningar ska få långsiktig efterverkan och att löneökningsutrymmet ska vara generellt.

A10. Verka för en lägstalön/garantilön till personal på de regionala enheterna.

A11. Verka för att kriminaltekniker som vidareutbildat sig i blodbildstolkning får någon form av lönekompensation för viljan att utvecklas.

Foto: Istock.

A12. Arbeta för ett lönetillägg till treskiftsarbetande poliser, och arbeta för att tillägget efter en tid övergår till grundlön.

A13. Verka för att lönen för en insatspolis inom det nationella insatskonceptets regionala förmåga uppvärderas.

A14. Arbeta för en strukturell lägsta lönenivå för funktionen NPS-spanare (nationell personspaning).

A15. Verka för att Säkerhetspolisen blir löneledande bland svenska myndigheter.

B. Allmänna anställningsvillkor

B1–3. Polisförbundet ska verka för att övertid efter nattpass ska ersättas med kvalificerad övertidsersättning.

B4. Verka för bättre ersättning och arbetsmiljö när jour och beredskap används inom arbetstidsavtalet ASA/Polis. Se över möjligheten att införa något liknande ingripandeberedskap för fler anställda.

B5. Verka för förbättrad tidskompensation, höjda ersättningsnivåer samt varselersättning vid kort framförhållning vid användande av beredskap.

B6. Verka för att minska antalet tillfällen med beredskap. Kompensera med ledighet oavsett om beredskapen bryts för arbete. Höj beredskapsersättningen.

B7. Verka för att ersättningen för beredskap höjs och att extra ersättning tillkommer när man med kort varsel blir uttagen i beredskap.

B8. Arbeta för att ersättningen för beredskap höjs.

B9. Jobba för att höja beredskapsersättningen och att förbundsområde Skåne snarast tillsätter en grupp att jobba med denna fråga.

B10. Jobba för att reglera ersättningen för beredskap i förhållande till arbetstagarens individuella lön, samt att beredskap ger viss tidskompensation för att säkerställa återhämtning.

B11. Verka för tydliga regler om vila när någon blivit tagen i anspråk under beredskap. Verka för bättre tidskompensation vid beredskap. Se över konstruktionen av beredskap. Verka för högre beredskapstillägg.

B12. Jobba för att förläggning av beredskap meddelas med en vissangiven framförhållning. Om ytterligare beredskap bestäms efter denna tidpunkt ska ersättning utgå. Fler än sju pass per fyra veckor ska ge ersättning. När beredskap förlängs skall varje förändring räknas som ytterligare ett självständigt beredskapspass.

B13. Verka för att arbetsgivaren åter gör det möjligt att gå i pension vid 61 års ålder med drägliga ekonomiska villkor.

B14. Verka för att hundförare ska erbjudas förmånsbil.

B15. Förändra 13 § i ASA/Polis vad gäller begreppet restid så att den följer EU/EFTAdomarna och EU- spärren.

B16. Polismyndigheten ska ge de anställda möjlighet att köpa en förmånscykel.

B17. Verka för att ob-tillägg införs mellan 19 och 22 på alla vardagar, se över nuvarande konstruktion av ob-tilläggen och verka för högre ob-tillägg/storhelgsersättning.

B18. Höj ob-ersättningen för dem som jobbar skift. Kanske till och med tjänsteårsbaserat eller grundlönebaserat ob?

B19. Arbeta för att poliser som får arbeta på annan ort, under kortare eller längre tid, får ett skäligt extra ekonomiskt tillskott utöver det traktamente som redan utgår.

B20. Verka för att arbetstid på julafton dubbleras på arbetstagarens planeringssaldo.

B21. Arbeta för att maxantalet perioder föräldraledighet som tillåts under ett år tas bort. I andra hand att maxantalet utökas.

B22. Arbeta för att resor som poliser gör fullt utrustade, redo för uppdrag, ska ske på arbetstid.

B23. Avtala med arbetsgivaren om ett kompensationskrav för de fall då arbetsgivaren dröjer med att betala ut eller registrera rätt ersättning till arbetstagare. Skriv in i avtal vem som ansvarar för varje del i rapporteringen av ersättning, samt att ansvaret för registrering av fullgjord beredskap ligger på arbetsgivaren.

Foto: Istock.

B24. Arbeta för att ASA/Polis kompletteras med att ett beslut om återkallande av redan godkänd semester skall ersättas ekonomiskt av arbetsgivaren.

B25. Ob-tillägg ska gälla från och med klockan 18. Kvällstid ska ge mer tidskompensation än dagtid på en helg. Övertiden ska vara en fastställd summa. Tid för resor till och från tvingande utbildningar ska vara betald oavsett avstånd.

B26. Verka för att poliser som är organiserade omhändertas i det fackförbund som de har anslutit sig till. Verka för att oorganiserade inte längre ska omfattas av avtal som tecknas mellan Polisförbundet och arbetsgivaren, utan att de i stället ska hänvisas till märket på arbetsmarknaden och/eller centrala ramavtal.

B27. Verka för en mer generös tolkning av den avtalade rätten till ledighet med lön vid anhörigs bortgång.

B28. Utöka tiden för storhelgs-ob.

B29. Arbeta för ytterligare tillfälle att sälja sparad semester till Kåpan Extra.

B30. Jobba för en ökning av semestertimmar när man fyller 50 år.

B31. Arbeta för att det ska bli möjligt att ånyo byta lön mot fler semestertimmar.

B32. Arbeta för att det ska bli möjligt att få betald hemresa varje helg under en förrättning på samma sätt som nu är möjligt var fjortonde dag.

B33. Verka för en förändring av avtalet om delpension till en mer tvingande skrivning som ger den som söker deltidspension rätt till minst 20 procents deltidspension från den tidpunkt då deltidspension kan beviljas.

B34. Verka för en förändring av ASA/Polis så att den som är fyllda 50 år själv kan välja ifall denne vill göra hel natt.

Foto: Istock.

B35. Verka för att hundförare som måste transportera tjänstehunden till och från jobbet och träningen får betalda resor. Verka för att Polismyndigheten tillhandahåller hundbur eller ekonomisk ersättning för hundbur. Verka för att hundförare har betald arbetstid i anslutning till arbetspasset för hundvård/fys.

B36. Polismyndigheten ska likställa vård av allvarligt sjukt barn med föräldraledighet, så att föräldrar med allvarligt sjukt barn kan få föräldralön. I andra hand ska Polismyndigheten åtminstone ge något slags ekonomiskt tillägg till dessa föräldrar.

B37. Verka för tydliga riktlinjer om att även förberedelser inför ett arbetspass ska ingå i den betalda arbetstiden.

B38. Fler semestertimmar ska ges om huvudsemester ej tas ut under sommarmånaderna. Arbetstagaren ska kunna få upp till 40 extra timmar om denne lägger två veckor eller mindre semester under sommarmånaderna.


Vad är en motion?

Medlemmar i Polisförbundet kan skicka förslag, så kallade motioner, till kongressen som är förbundets högsta beslutande organ och träffas vartannat år. Under kongressen får medlemmarnas representanter, de så kallade kongressombuden, rösta om motionerna. Om en motion bifalls ska förbundet arbeta för att förslaget blir verklighet.

B39. Avtala ett tidskrav på hantering av semesteransökan utanför plan, till exempel att en ansökan skall hanteras skyndsamt från det att den kommer arbetsgivaren till känna. Utvidga medarbetarnas möjlighet i ASA/Polis att få rätt till semester utanför plan.

B40. Avtala om att förläggning på speciallista innebär ersättning per påbörjad vecka, detta utöver varseltillägg eller andra ersättningar.

B41. Verka för att gällande skrivning i ASA/Polis angående vinteroch sommartidsövergången ändras till det bättre. Antingen får man en timme extra betalt eller en timmes avdrag beroende på hur tjänstgöringen ser ut. Verka för att Polisförbundets medlemmar alltid tillförsäkras åtta timmars vila mellan arbetspassen, oaktat övergången mellan vinter- och sommartid.

C. Polisförbundets organisation och utveckling

C1. Verka för att professionell yrkeshandledning med kontinuitet erbjuds huvudskyddsombud och fackliga företrädare med heltids- eller deltidsuppdrag. Att Polisförbundet står för kostnaden för ett införande av intern yrkeshandledning för förtroendevalda.

C2. Aktualisera MBL nationellt, och ta upp hur lagen skall tillämpas på olika nivåer samt koppla ett utbildningspaket till aktualiseringen.

C3. Ta fram en kandidatförsäkran och uppförandekod anpassad till Polisförbundet. Se över hur en kandidatförsäkran samt uppförandekod kan kopplas ihop med handlingsplaner gällande kränkningar eller annat förtroendeskadligt beteende. Tydliggör vilka rättigheter förbundet har att gentemot förtroendevald agera i de fall denne bryter mot kandidatförsäkran.

C4. Ta fram en handlingsplan gällande kränkande särbehandling som sker internt. Se över möjligheterna att inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, ta initiativet till samarbete i frågan gällande utredning. Koppla en kandidatförsäkran till handlingsplanen vilket ger Polisförbundet på alla nivåer möjlighet att agera.

C5. Den fysiska tiden ska utgöra merparten av Polisförbundets utbildningar. Förbundet ska utveckla webbutbildningar och anpassa dessa till polisers tekniska förutsättningar. Förbundet ska genomföra kortare föreläsningar via webb/fysiskt möte när det kommer nya avtal. Förbundet ska använda sig av Kursledarpoolen som referensgrupp/kunskapsbank.

C6. Ta fram en fortsättning på filmen ”Från byling till snut”, alternativt lägg till de viktiga händelserna sedan 1993 i den nuvarande filmen. Uppdatera ”Introduktionshandboken” så att fakta stämmer med vad som gäller nu. Använd Kursledarpoolen som referensgrupp och ta hjälp av denna i arbetet ovan.

Poliskonstaplar poserar utanför en polisstation i Sundbyberg runt 1904-1905. Foto: Polismuseet.

C7. Polisförbundet ska senast den 15 mars det år som en kongress ska äga rum redovisa hur arbetet med de bifallna motionerna fortlöpt efter den senaste kongressen.

C8. Förbundsstyrelsen ska utse en ansvarig ledamot i styrelsen för varje motion som blivit bifallen på kongressen. Styrelsen ska skyndsamt meddela vilka ledamöter som är ansvariga för respektive bifallen motion.

C9. Driv frågan om hälsoundersökning för de som arbetar fackligt på heltid. Om inte Polismyndigheten vill ta kostnaden ska Polisförbundet nationellt ta kostnaden för undersökningen.

C10. Gör en förändring i medlemsregistret så att man i regionerna kan se var pensionärsregionens medlemmar hade sin tillhörighet innan de gick i pension.

C11. Det ska arbetas in i stadgarna att fortlöpande facklig ledighet ska fördelas med ett tydligt demokratiskt synsätt. I väntan på en stadgeändring ska ett nytt beslut fattas avseende fördelningen av de fortlöpande ledigheterna utifrån de demokratiska grunder som framgår av stadgarna.

C12. Den som vårdar allvarligt sjukt barn ska ha samma rätt till reducerad medlemsavgift som föräldralediga.

C13. Verka för att tillhandahålla och ta fram en utbildning för huvudskyddsombud.

D. Arbetsmiljö

D1–3. Polisförbundet ska verka för höjt friskvårdsbidrag för poliser och att bidraget ska indexuppräknas/inflationssäkras.

D4. Utred hur många som utnyttjar friskvårdstillägget. Se över om det finns bättre alternativ till det nuvarande systemet och se över om det är möjligt att betala ut tillägget som ett engångsbelopp.

D5. Arbeta för att frivilliga och regelbundna hälsokontroller ska erbjudas tillsvidareanställda poliser över en viss ålder/ antal tjänsteår. Arbeta för att hälsokontrollerna ska omfattas av patientsekretess så att informationen inte blir ett redskap som arbetsgivaren kan använda mot den enskilde.

D6. Arbeta för att poliser erbjuds återkommande hälsoundersökningar.

D7. Slut avtal med arbetsgivaren om att i första hand alla polisanställda får årliga hälsoundersökningar inklusive provtagningar, i andra hand att alla poliser får detta årligen och i tredje hand att alla poliser får detta vartannat år fram till 40 års ålder och därefter varje år.

D8–10. Spanare ska få civila arbetskläder av arbetsgivaren eller få ekonomisk ersättning för kläder som de köper själva.

D11. Arbeta för att polisiära jourutredare och utredare som arbetar med exempelvis husrannsakningar och hämtningar i civila kläder får ekonomisk ersättning för dessa kläder. Eller att de på annat sätt kompenseras för kostnaden för kläderna, alternativt att arbetsgivaren utrustar dem med kläder för arbetet.

D12. Verka för att en kommitté av sakkunniga tillsätts för att se över Polisens friskvårdsanläggningar i syfte att höja kvalitén på dessa. Verka för att alla polisanställda ska få tillgång till likartade friskvårdsmöjligheter.

D13. Jobba för att arbetsgivaren ger en summa som inte bara får användas till terminalglasögon utan också till ordinarie glasögon.

D14. Arbeta för att Polismyndigheten tillsätter funktioner med kompetens att säkerställa medarbetarnas rätt till ersättning och stöd genom arbetsgivarens försäkringar.

E. Trygghet med mera

E1. Driv frågan om polisers rätt att vara jourhem, familjehem och att få ta emot skyddsplaceringar.

E2. Verka för att användandet av it-systemen utanför arbetstid stoppas omedelbart. Att utbildningen gällande polisens it-system ses över samt att riktlinjerna skrivs om för att bättre överensstämma med hur systemen används i praktiken. Verka för att informationen om hur rättsläget ser ut i dag gällande användandet av it-systemen omgående når ut till samtliga polisanställda.

Ärenden om otillåtna slagningar i registren är återkommande hos Pan. Foto: Anna-Karin Nilsson.

E3. Ställ krav på arbetsgivaren så att den genomför vad som krävs för att medlemmarna inte omedvetet ska råka illa ut på grund av slagningar i it-systemet. Verka för att arbetsgivaren tydligt klargör vad som gäller vid slagningar utanför arbetstid.

E4. Arbeta för att inventering görs av vilka ekonomiska följder skyddad identitet kan få gällande bank-, försäkrings-, telefonbolagsärenden eller liknande.

E5. Verka för en översyn av tjänstegrupplivförsäkringen TGL-S, bland annat vad gäller låga ersättningsnivåer.

F. Yrkesfrågor

F1. Verka för att titeln polisinspektör följer med funktionen kommunpolis. Att polisassistenter som i dag innehar funktionen kommunpolis som fast tjänst erhåller titeln polisinspektör. Att framtida tillsättningar i funktionen sker genom rekryteringsförfarande och därmed underlättar beslutet om inspektörstitel.

F2. Verka för att poliser i yttre tjänst ska få möjlighet att vara förundersökningsledare i enklare ärenden.

F3. Verka för att Polisen jobbar mot ett modernare ledarskap med inriktningen att poliser leds av poliser. Ta vara på befintlig chefskompetens vid rekrytering av chefer på olika nivåer.

F4. Verka för att den polis som vill studera ”polisiära” kurser på universitet eller högskola ska få möjlighet att göra det med bibehållen lön.

Foto: Wikipedia.

F5. Låt personer med defekt färgseende komma in på polishögskolan genom att ta bort fullgott färgseende från kravbilden, förutsatt att defekten inte är så pass grov att den har en märkbar påverkan på tjänsteutövningen.

F6. Verka för betald polisutbildning.

F7. Omförhandla kollektivavtalet med syfte att ge de fackliga organisationerna en möjlighet att vara med vid intervjuer vid rekryteringar, och lämna synpunkter om vem som bör få den utlysta funktionen vid arbetsledningsbeslut, innan arbetsgivaren bestämmer sig.

F8. Arbeta för att Polismyndigheten byter till ett mer funktionellt och driftsäkrare program/lönesystem än Heroma, alternativt att detta system förbättras. Arbeta för att arbetsgivaren rättar till felande poster för medarbetare så att ansvaret inte läggs på medarbetaren.

F9. Säg upp bemanningsavtalet. Arbeta för att Polisförbundet involveras i hela tillsättningsprocessen vid tillsättningsärenden.

F10. Inrätta svaromålspooler hos varje enhet/polisområde där de som blir uttagna till poolen får nödvändig utbildning för funktionen som gruppchef.

G. Jämställdhet och likabehandling

G1. Att kvinnor ska få tillgodogöra sig gravidplaceringar som antingen tid i funktion eller kompetens utifrån kriterier inom KUV.

H. Opinion och kommunikation

H1. Arbeta fram en folder med korta och koncisa exempel på varför man ska vara med i Polisförbundet. Se till att samma information är lätt att finna på Polisförbundets hemsida.

H2. Verka för att ta fram en informationsapp i mobilen för förtroendevalda och medlemmar.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst