Annons
Annons

Strategier när den misstänkte tiger

Polisförhör kan vara en avgörande del i en brottsutredning. Men misstänkta som väljer att inte svara på frågor innebär en särskild utmaning. Ny forskning visar att svenska poliser använder sig av fyra sorters strategier för att hantera detta.
7 november 2022, 08:54

Den som är misstänkt för ett brott har rätt att vara tyst och inte besvara frågor vid förhör. Men detta kan göra det svårt för brottsutredarna. Forskare vid Göteborgs universitet har nu undersökt hur dessa situationer hanteras i Sverige genom att be polisanställda med erfarenhet av förhör svara på onlineformulär med frågor på ämnet. Bland de inkomna svaren kunde forskarna identifiera fyra kategorier av strategier: frågestrategier, informationsstrategier, stödjande strategier samt procedurstrategier.

Den kategori som var vanligast förekommande var frågestrategier. Till denna kategori hörde främst att fortsätta ställa frågor till den misstänkte trots dennes tystnad. En av studiens deltagare berättade att det kan vara lönt att fortsätta ställa frågorna eftersom den misstänktes reaktioner ibland i sig kan leda framåt – en viss fråga kan kanske visa sig orsaka oväntade utbrott eller få den misstänkte att vilja motbevisa de uppgifter den bygger på, vilket i sin tur kan leda till en mer öppen dialog.

Några av deltagarna uppgav att man ibland kan få den misstänkte att börja prata genom att själv använda sig av tystnad eller att upprepa och omformulera frågor. Ytterligare en metod som uppgavs var att rikta in samtalet på annat, som till exempel händelser före och efter det misstänkta brottet, eller att fråga den misstänkte vad hen känner eller tänker om brottsmisstankarna.

Den näst vanligaste kategorin var informationsstrategier, vilket innefattar att till exempel lägga fram bevis, informera om fördelarna med att samarbeta under förhöret eller att berätta om den misstänktes rättigheter att vara tyst. Många av studiedeltagarna uppgav att de brukar betona för den misstänkte att förhöret är en chans för denne att ge sin version av händelseförloppet – vilket är viktigt för att brottsutredarna ska kunna skapa en komplett bild av vad som har hänt. En annan metod som uppgavs var att i stället betona de potentiella nackdelarna med att inte samarbeta.

Inom den stödjande kategorin var metoderna inriktade på att vara vänlig och kontaktsökande, bygga tillit och att inte vara dömande. En av deltagarna berättade om sin lärare från polisutbildningen som följde devisen ”ingen kan motstå vänlighet”. Rent praktiskt kunde detta ta sig uttryck i att till exempel fråga den misstänkte om hen vill ha en kopp kaffe, använda småprat om harmlösa ämnen – väder, sport, världshändelser
eller den misstänktes fritidsintressen – som konversationsstartare för att sedan gradvis komma in på frågor om det misstänkta brottet.

En annan metod handlade om att fråga om skälen till den misstänktes tystnad. Om hen blivit hotad, inte minns händelseförloppet, vill skydda sina vänner eller bara är rädd att säga någonting fel kan det vara bra att veta detta för att kunna komma vidare i förhöret.

Den sista kategorin, procedurstrategier, var den minst förekommande och innefattade att byta förhörsledare eller att hålla upprepade förhör med den misstänkte. En deltagare berättade att det i vissa fall kan vara effektivt att presentera mycket bevis i ett tidigt förhör, vänta några dagar för att sedan hålla ett nytt förhör i hopp om att den misstänkte vid det laget ska ha insett fördelarna med att dela med sig av sin sida av händelseförloppet.


OM STUDIEN

I studien fick 289 polisanställda (227 poliser och 62 civilanställda) svara på en enkät med bland annat frågan: ”Vilka, om några, strategier använder du när du förhör misstänkta som pratar väldigt lite eller inte alls?”

Forskningsartikeln heter Swedish police officers’ strategies when interviewing suspects who decline to answer questions och publicerades i tidskriften Legal and Criminological Psychology tidigare i år.

Ännu oklart vad som är mest effektivt

Det går än så länge inte att säga vad som är det bästa sättet att hantera misstänktas tystnad på. Men att kartlägga polisers strategier är ett viktigt steg, menar Mikaela Magnusson.

Det finns i dag mycket forskning om polisers förhörsstrategier runtom i världen. Men det har forskats desto mindre om vilka metoder som används när misstänkta använder sin grundläggande rättighet till tystnad, vilket till viss del beror på att regelverket ser olika ut i olika länder, berättar Mikaela
Magnusson, universitetslektor på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och studiens huvudförfattare.
– I till exempel USA behöver man avbryta förhöret då den misstänkte utnyttjar sin rätt till tystnad, medan poliser i Sverige och Storbritannien fortfarande har rätt att ställa frågor till den misstänkte.

Mikaela Magnusson, Göteborgs universitet.
Mikaela Magnusson, universitetslektor på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och studiens huvudförfattare.

Foto: Karolina Jakobsson

Studiens resultat gick i linje med internationell forskning som visar på vikten av att använda informationsinsamlande förhörsmetoder där den misstänkte får goda möjligheter att ge sin sida av händelseförloppet. Utöver att ge en översikt över svenska polisers strategier visade studien också hur förekomsten av tysta misstänkta varierade beroende på brottstyp.
– Det visade sig att polisanställda som arbetar med grova brott och våld i nära relation i större utsträckning upplever att de möter tysta
misstänkta jämfört med exempelvis volymbrott och ekonomisk brottslighet, säger Mikaela Magnusson.

Eftersom studien bara syftade till att beskriva vilka strategier som poliser använder sig av är det svårt att överföra resultaten till praktiskt polisarbete. Men studien lägger grunden för fortsatt forskning, menar Mikaela Magnusson.
– Genom att få en ökad förståelse för vilka strategier som svenska poliser faktiskt använder kan forskare framöver jämföra och utvärdera dessa strategier, för att se vad som är mer och mindre effektivt i dessa situationer.

Fler studier behöver alltså göras för att det ska gå att säga något om vad det bästa förfarandet är vid förhör av misstänkta som väljer att vara tysta. Men enligt Mikaela Magnusson finns det goda skäl för poliser som befinner sig i den situationen att ställa de frågor de har, oavsett om den misstänkte svarar eller inte.
– Även om den misstänkte använder sin rätt att inte yttra sig under förhör, är det viktigt att kunna visa att hen åtminstone har fått chansen att bemöta frågorna.

Thomas Wedérus

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst