Annons

Annons

Sänkt pensionsålder viktigt i avtalsrörelsen

13 maj 2007, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Bra löneutveckling, ökad trygghet och sänkt pensionsålder för poliser. Det är Polisförbundets viktigaste frågor i avtalsrörelsen.Bra löneutveckling, ökad trygghet och sänkt pensionsålder för poliser. Det är Polisförbundets viktigaste frågor i avtalsrörelsen.

Det är först i höst som det nya centrala ramavtalet för den statliga sektorn (RALS) kommer att vara färdigt och underskrivet. Men redan nu är arbetet i gång och i början av juni ska de centrala parterna vara klara med sina yrkanden. Det centrala avtalet som man nu arbetar med ska ange reglerna för det kommande lokala förhandlingsarbetet, men inte hur mycket pengar det finns att fördela i myndigheterna. Själva löneförhandlingarna sker sedan lokalt, vilket i Polisförbundets fall innebär ute på respektive polismyndighet.

Polisförbundet förhandlar inte ensamt med arbetsgivaren, utan ingår i en sammanslutning av nio fackförbund på den statliga sidan som kallas för OFR/S,P,O. Arbetsgivarsidan företräds i de centrala förhandlingarna av Arbetsgivarverket.

Söker finansiering för sänkt pensionsålderJust nu arbetar Polisförbundet och de övriga medlemmarna i OFR/S,P,O med att diskutera viktiga frågor inom gruppen, för att kunna väga samman dessa till gemensamma yrkanden. En del frågor, till exempel trygghet och arbetstid, diskuteras också i arbetsgrupper tillsammans med Arbetsgivarverket.

Samtidigt har Polisförbundet kontakter med Rikspolisstyrelsen för att förbereda frågor som berör just poliser, exempelvis pensioner. Polisförbundet har i många år strävat efter att ge poliser en möjlighet att gå i pension tidigare än vid 65. Målet är att hitta en bra lösning för att finansiera detta. En annan fråga som diskuteras med RPS är arbetstidsavtalet.

– Det är arbetsgivaren som har aktualiserat den frågan, eftersom de gärna vill ha en nationell lösning, förklarar Polisförbundets förhandlingschef Jan Wallin.

Lokala förhandlingar i oktober

Efter att parterna har presenterat sina yrkanden i juni drar man sig tillbaka och analyserar dessa under sommaren. I augusti börjar de verkliga förhandlingarna. Om allt går enligt planerna ska ett nytt avtal vara klart och börja gälla direkt efter att det nuvarande (RALS 2004-2007) löpt ut den sista september. Därefter är det dags att börja förhandla på lokal nivå, vilket alltså tidigast kan bli i oktober.

Grunden för Polisförbundets inriktning i avtalsrörelsen är de uppdrag som kommer från medlemmarna, framförallt via Representantskapet som är förbundets högsta beslutande organ. Där har man bland annat slagit fast att pensionsfrågan ska prioriteras. Andra viktiga frågor för medlemmarna är en bra löneutveckling och förbättrad trygghet, exempelvis för de poliser som blir utsatta för brott.

Polisförbundet arbetar nu också för att på sikt få möjlighet att bli mer självständigt i förhållande till de övriga fackliga organisationerna.

– Vi vill vara fria att förhandla själva om våra specifika frågor utan att vara bundna av andra, säger förhandlingschefen Jan Wallin.

Faktaruta:

– OFR= Offentliganställdas förhandlingsråd.

– OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för de nio fackförbund som tillsammans organiserar 100 000 TCO- och SACO-medlemmar inom staten.

– I OFR/S,P,O ingår Polisförbundet, Tull-Kust, Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet, Officersförbundet, SFHL.

– Yrkanden = de ståndpunkter och krav parterna för fram i en förhandling.

– Lönebildning = de beslut som fattas och det arbete som görs kring löner enligt avtal och andra faktorer.

– Centralt avtal = Avtal mellan de centrala fackliga huvudorganisationerna och den centrala arbetsgivarorganisationen. I Polisförbundets fall innebär det Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

– Förhandlingsdelegation = en sammanslutning av parter (exempelvis fackförbund) med gemensamma intressen, som förhandlar tillsammans.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst