Annons
Annons

Förhör med fulla – direkt eller sen?

Poliser behöver ofta hantera alkoholpåverkade personer misstänkta för brott. Men det råder stor osäkerhet om när dessa personer bör förhöras, visar ny forskning.
18 februari 2022, 10:00

Enligt Brottsförebyggande rådet finns det en stark koppling mellan berusning och framför allt olika typer av våldsbrott. Men särskilt mycket forskning har hittills inte gjorts på hur poliser hanterar, eller borde hantera, alkoholpåverkade misstänkta.

För att komma till rätta med detta gjordes nyligen en studie där forskare undersökte svenska polisers syn på och hantering av alkoholpåverkade personer misstänkta för brott. Studien var ett samarbete mellan psykologiforskare vid Göteborgs universitet, Angelica Hagsand och Daniel Pettersson, och forskare vid Florida International University i USA.

I studien fick poliser svara på enkätfrågor om deras erfarenheter av att hantera alkoholpåverkade personer misstänkta för brott. 87 procent av de 133 poliser som svarade på enkäten uppgav att det i deras yrkesutövning var vanligt eller väldigt vanligt att interagera med alkoholpåverkade misstänkta. Det visade sig också i enkätsvaren att många kände sig osäkra på hur de ska agera i dessa situationer eftersom det ofta saknas uttalade lokala riktlinjer för förhör med alkoholpåverkade misstänkta, och några nationella riktlinjer finns heller inte. Därmed blir det upp till den enskilda polisen att besluta om förhör med den misstänkta ska ske direkt efter brottet när denna fortfarande är berusad eller vänta ett antal timmar – eller dagar – tills personen nyktrat till.

Ungefär 50 procent av poliserna i studien uppgav att de låter alkoholpåverkade misstänkta nyktra till innan de blir förhörda, vilket kan jämföras med resultaten i en motsvarande amerikansk undersökning där endast 7 procent uppgav att de lät misstänkta nyktra till. I den svenska studien uppgav cirka 45 procent att det beror på situationen om de förhör den misstänkta direkt eller om de låter personen nyktra till först. Bara 5 procent uppgav att de förhör misstänkta när de är berusade.

Trots att en relativ majoritet avvaktar med förhör svarade en tredjedel av poliserna att de tror att berusade misstänkta rapporterar flest detaljer i förhör direkt efter ett brott när de fortfarande är alkoholpåverkade. En anledning som uppgavs till att de tillåts nyktra till först var att det inte är juridiskt lämpligt att förhöra berusade misstänkta eftersom den misstänkta måste vara medveten om vad som händer och vad den säger för att uttalandena ska kunna hålla i rätten.

Forskarna bakom studien avslutar med att konstatera att resultaten synliggör flera problem som skulle behöva adresseras. De noterar bland annat det problematiska i att många poliser förlitar sig på en subjektiv uppskattning av misstänkta personers alkoholpåverkan, och att avsaknaden av uttalade riktlinjer för när och hur berusade ska förhöras skapar problem för rättssäkerheten. Om det är upp till den enskilda polisens subjektiva omdöme huruvida en misstänkt ska förhöras direkt eller efter att denna nyktrat till så innebär det att alla inte behandlas lika inför lagen.


OM STUDIEN

Studien heter A survey of police officers encounters with sober, alcohol- and drug-intoxicated suspects in Sweden och är publicerad i tidskriften Psychology, Crime & Law.

En länk till frågeenkäten skickades till Sveriges sju polisregioner och ombads att delas till regionens poliser. 473 personer gick in på länken, varav 133 valde att svara på frågorna.

Alkohol gör inte alltid uttalanden opålitliga

För att kunna hantera berusade misstänkta och vittnen på bästa sätt gäller det att rutinerna grundas i forskning. Angelica Hagsand berättar om hur alkohol påverkar förmågan att minnas och återge korrekta detaljer.

En vanlig missuppfattning bland både allmänheten och rättspraktiker är att alkohol alltid försämrar minnet och kognition, menar Angelica Hagsand. De studier som hon har medverkat till tidigare visar att verkligheten är mer komplex än så. Flera faktorer, till exempel promillehalten och tiden för förhör, spelar in när det gäller hur alkohol påverkar vår hjärna.
— Våra studier, samt internationella studier på området, visar att vittnen med låg till medel påverkansgrad, under cirka 1,0 promille, minns fler detaljer och mer korrekt om de förhörs i anslutning till den bevittnade händelsen jämfört med om de förhörs senare i nyktert tillstånd.

Angelica Hagsand
Angelica Hagsand, psykologiforskare vid Göteborgs universitet.

Foto: Privat

Dessa personer kan återge minnen i princip lika tillförlitligt som nyktra personer. Precis som för nyktra tenderar dock minnet hos lätt alkoholpåverkade att försämras över tid, så det bästa är att förhöra vittnet så snart som det är praktiskt möjligt, menar Angelica Hagsand. Med en högre berusningsgrad sjunker dock tillförlitligheten.
— När vittnet har över 1,0 promille så blir minnet generellt sett sämre. De minns färre detaljer från händelsen och dessutom återger de en mindre andel korrekta detaljer jämfört med nyktra personer.

Det finns i dag ett tillräckligt gott vetenskapligt underlag för att skapa nationella riktlinjer för förhör av berusade vittnen, menar Angelica Hagsand. Men när det kommer till hur misstänkta för brott minns skulle det behövas mer forskning.
— I nuläget vet vi till exempel inte om alkohol påverkar graden av sanna erkännanden hos misstänkta eller om alkohol ökar eller minskar risken för falska erkännanden. Det behövs alltså mer forskning specifikt på hur alkohol påverkar oskyldiga och skyldiga misstänktas minne och kognition.

När dessa studier finns i framtiden vore det möjligt att skapa detaljerade riktlinjer som ger information om när och hur påverkade misstänkta bör förhöras — för att få ett så korrekt och rättssäkert uttalande som möjligt.

THOMAS WEDÉRUS
Frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst