Annons
Annons

Polisen slarvar med anmälning av egna olyckor

16 maj 2009, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisen tar inte sina egna fordonsrelaterade arbetsskador på allvar. Det anser forskaren Jörgen Lundälv som tittat närmare på polisens egen statistik. Under elva år anmäldes 1.800 personskador till statens försäkringsbolag, Kammarkollegiet i Karlstad. Bara 407 av dem finns med i Arbetsmiljöverkets statistik.Polisen tar inte sina egna fordonsrelaterade arbetsskador på allvar. Det anser forskaren Jörgen Lundälv som tittat närmare på polisens egen statistik. Under elva år anmäldes 1.800 personskador till statens försäkringsbolag, Kammarkollegiet i Karlstad. Bara 407 av dem finns med i Arbetsmiljöverkets statistik.

Allvarliga personskador och tillbud ska enligt arbetsmiljöförordningen utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket. Jörgen Lundälv tycker att rapporteringen från polisen har allvarliga brister.

– Det är nonchalant och sorgligt. Det innebär att olyckorna inte utreds och att det inte sker någon återföring av erfarenhet och kunskap. Vi lär oss inget, säger Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi, Umeå universitet.

Han tycker att beteendet sänder ut märkliga signaler. Både om polisen som föredöme inom trafiksäkerhetsarbete och om synen på arbetsmiljölagstiftningen.

– Det vore intressant att få det här prövat i domstol. Lagen gäller ju alla och en företagare skulle aldrig komma undan på det sättet som polisen gör, säger Lundälv.

En polis ska tåla smällarÖ

Orsakerna till att så få fall finns med i Arbetsmiljöverkets statistik är enligt Jörgen Lundälv flera. En är en kultur där det anses att en polis ska tåla lite smällar. Vidare ser många inte bilarna som en del av arbetsmiljön. Det finns också skillnader i synen på anmälningsplikten mellan de 21 polismyndigheterna.

– I bästa fall handlar det om okunskap. Sedan har poliser möjligen en annan uppfattning än vad man har på till exempel ett bygge om vilka olyckor som ska utredas, säger Anna Nellberg, Polisförbundets nationella huvudskyddsombud.

Hennes lösning på problemet är mer utbildning.

– Det här är en av de frågor huvudskyddsombuden pratar mycket om på arbetsmiljöutbildningar. Medvetenheten måste bli större både hos arbetsgivaren och bland poliser ute på fältet, säger Nellberg.

Skillnaderna kan vara naturliga

Tin Westermark, jurist på Arbetsmiljöverket, anser att de statistiska skillnaderna delvis är naturliga. Anmälningar enligt arbetsmiljöförordningen ska bara göras i mycket allvarliga fall.

– Det är möjligt att poliser är lite dåliga på att anmäla, men vi ser inga tydliga tecken på det. Samtidigt vet vi att en våldsutsatt yrkeskår ofta har en högre toleransnivå, säger Westermark.

Däremot tycker hon att siffrorna för försäkringsärenden respektive anmälningar till Försäkringskassan borde ha större överensstämmelse.

För att komma tillrätta med det stora antalet fordonsrelaterade arbetsskador efterlyser Jörgen Lundälv en utökad och nationell körutbildning för poliser.

– Men en sådan kan man inte bygga upp om man inte har ordning och reda och koll på skadeutvecklingen, säger han.

Bilen kan vara farligt vapen

Enligt Lundälv hanterar polisen i sin dagliga verksamhet två dödliga vapensystem: tjänstevapnet och tjänstefordonet som kan användas för att jaga, preja och stoppa människor. Ur säkerhetssynpunkt ligger dock fokus nästan helt på tjänstevapnet. Den som inte klarar tester och skjutprov får lämna ifrån sig vapnet och ägna sig åt andra saker.

– Det andra systemet borde tas på lika stort allvar. Om 1.800 poliser hade råkat skadeskjuta sig i foten hade både arbetsgivare och fack agerat direkt, säger Lundälv.

Fakta/ Fordonsrelaterade arbetsskador på poliser

Anmälda arbetsskador Anmälda fall enligt 2 § arbets-

som lett till sjukfrånvaro miljöförordningen 2003-2008

År Antal År Antal

1997 46

1998 37

1999 42

2000 40

2001 36

2002 39

2003 50 2003 4

2004 36 2004 21

2005 32 2005 23

2006 24 2006 19

2007 25 2007 23

2008 28 2008 20

* 1997-2007 registrerade Kammarkollegiet 1.800 personskador som inträffat i fordon. Under samma period anmäldes 407 fall till Arbetsmiljöverket (via Försäkringskassan). Antalet anmälda fall enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen var 2003-2008 110 stycken.

(Källor: Arbetsmiljöverket och Jörgen Lundälv)

Arbetmiljöförordningen 2 §

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

8 § Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada skall göras om skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från den allmänna försäkringen eller sjuklön enligt lagen ( 1991:1047 ) om sjuklön eller ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Thomas Östberg

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst