Annons
Annons

Kongressbeslut om kängor, kommenderingar och kvalificerad övertid

23 september 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
motion1
Foto: Ali Moosavian

Polistidningen har gått igenom den digra floran motioner som bifölls på kongressen under torsdagen. Här är redaktionens sammanställning av vad som klubbades igenom.

motion1
Foto: Ali Moosavian

Polistidningen har gått igenom den digra floran motioner som bifölls på kongressen under torsdagen. Här är redaktionens sammanställning av vad som klubbades igenom.

Varje motion är en egen punkt. En del är liknande, ett par identiska.

Polisförbundet ska verka för att:

 • lönen utbetalas på fredagen även då den 25:e infaller på en söndag.
 • det utreds var de medlemmar inom de Nationella avdelningarna som fysiskt arbetar i regionerna ska vara organiserade inom Polisförbundet
 • aktivt utreda hur medlemmarna ställer sig till prestationsbaserad lön
 • övertid som uppstår efter nattpass betraktas som kvalificerad
 • ersättningen för beredskap höjs
 • det ska utgå ersättning om en medlem har en funktion, med mer ansvar än vad den normala tjänsten kräver, som medlemmen inte redan blir kompenserad för via lönen
 • polisanställda ska ha rätt till partiell tjänstledighet enligt tjänstledighetsförordningen
 • återinföra extra tilldelade semesterdagar till enskild medarbetare, när merparten av semestern tas ut mellan oktober och mars
 • arbetskläder (civil/uniform) ska tvättas/saneras på arbetet och inte i bostaden.
 • ta fram rutiner för att förbättra och säkerställa hur polispersonalen tvättar/sanerar kläder/annan utrustning man använder i tjänsten
 • arbetsgivaren ska tillhandahålla tvätt/saneringsmöjligheter så att risken för spridning av smittor och andra farliga ämnen minimeras
 • arbetsgivaren inför regelbundna hälsokontroller av samtlig personal
 • ”bli mer vän med min tjänstebil under överinseende av instruktör”
 • en utmärkelse för Exceptionellt hedervärd insats i Polismyndighetens tjänst
 • man alltid ska få veta vilket avtal man kommer att arbeta efter innan man åker på en kommendering
 • någon form av klädbidrag till poliser i yttre spaningstjänst införs
 • det tillsätts en partsgemensam grupp på regional och/eller central nivå som kan granska aspirantens ärende innan den slutgiltiga rekommendationen för anställningens vara eller icke vara skickas till myndigheten
 • titulatursystemet inom polisen behålls och att en polisassistent som erbjuds gruppchefsfunktion också blir inspektör
 • ett inspektörsavtal för obefodrade poliser med en tillhörande utbildning som ger utökad delegation och därmed ett större ansvar för den enskilde polisen
 • lönebilden för de obefodrade inspektörerna väl motsvarar deras erfarenhet och det ansvar den utökade delegationen medför
 • Att hundförare kompenseras bättre för dressyr, foder, slitage på fordon och bostad med mera. ”Det enklaste sättet …ett rejält lönetillägg. En variant skulle också kunna vara att förse varje aktiv hundförare med tjänstebil.”
 • en oenighetsparagraf i Ralsen som uppmuntrar till fortsatta förhandlingar istället för lönenämnd.
 • minska arbetsgivarens möjligheter att tidförskjuta poliser
 • modernisera semesterplaneringen så att det kan underlätta för familjer så att sommar/huvudsemestern fördelas på ett sätt som inte inverkar negativt på arbetstagarens möjligheter att få ut semestern under den tid skolloven pågår.
 • det inte ska vara någon begränsning när det gäller att ta ut de tio anhörigdagarna då till exempel någon nära anhörig går bort
 • ob-tillägg införs från tidig fredagskväll
 • handledning införs som rutin inom de enheter som är i behov av handledning
 • ett avtal som anger normer för till exempel boendestandard vid resor, kommenderingar, utbildningar med mera som polisanställda gör i tjänsten.
 • alla utryckningsfordon utrustas med hjärtstartare
 • obligatorisk handledning införs inom Polismyndigheten
 • handledningen genomförs gruppvis under minst varje kvartal med kompetent ledning
 • transport mellan olika orter ska förläggas som arbetstid vid exempelvis kommenderingar
 • all personal ska erbjudas regelbundna hälsoundersökningar
 • individuell lönesättning ej ska tillämpas förrän tidigast efter fem års tjänstgöring
 • det ska vara övertid efter åtta sammanhängande timmar oavsett
 • utreda möjligheter till en framtida lönepolitik som främjar rekrytering av poliser till orter med långvarig rekryteringsproblematik.
 • höja standarden på polisens kängor genom att erbjuda fler valmöjligheter/märken/modeller
 • förbundet tar fram en tydlig nationell informationshandledning eller motsvarande som tar upp och belyser vad som gäller vid olika föräldraledigheter.
 • full eller delvis ersättning för civila arbetskläder
 • konkretiserar kravet på löneutveckling för poliser som har mer än sex års tjänst
 • arbetar med att inför a en adekvat löneutveckling för poliser baserat på erfarenhet, kunskap och ovanstående och /eller annan relevant statistik
 • ska verka för att årliga hörselkontroller för samtlig personal i yttre tjänst införs, även för de som ingår i SPT-konceptet men är grundplacerade på inre tjänst
 • varje polis i yttre tjänst får personlig tung skyddsväst och personlig ballistisk hjälm i rätt storlek.
 • Införa gränser för hur länge ett utryckningsfordon får behållas i yttre tjänst
 • en bättre löneutveckling för poliser
 • ob-ersättningar återinförs på vardagskvällar innan klockan 22.00
 • påtalar vikten av en könsblandad och jämställd arbetsplats även vad gäller operativa befattningar vid kommenderingar, staber, taktiska centrum med mera.
 • kvinnor i polismannakarriären ges möjligheter att utveckla sina ledaregenskaper inom ovan nämnda kategorier
 • förbundet kartlägger könsskillnader i Polismyndigheten utifrån vilka chefsbefattningar som finns. (Gäller poliser med utbildning i form av polishögskolan.)
 • ett enhetligt system där de som har visst antal år i tjänst har PIC-utbildning eller motsvarande skall bli utnämnda till inspektörer.
 • att arbetsgivaren är mer välvilligt inställd till att äldre kollegor kan arbeta deltid.
 • Större hänsyn tas om en polisaspirant kommer från, och önskar placeras i ett svårrekryterat område
 • man skall se framåt och bortse från förutsättningarna just nu, exempelvis numerären på svårrekryterad ort, om detta gör att man kan få in yngre kollegor som blir kvar på orten i framtiden
 • bättre ekonomisk kompensation för arbete på obekväm tid
 • bättre tidskompensation för arbete på obekväm tid
 • att Polismyndigheten skall ha bättre försäkringar för sina anställda
 • motverka denna normalisering av våld och hot mot poliser, både vad gäller rättssytemet samt Brottsoffermyndigheten.
 • Förmå även arbetsgivaren att agera i frågan.
 • Poliskortet inte skall ha personnummer på polismannen (på framsidan) utan ett kontrollnummer
 • alla poliser ska få en egen personlig tungväst
 • poliser i yttre tjänst får adekvat utbildning i hur man bekämpar och framförallt ska agera under ett terroristanfall.
 • Studenter och anställda skall kunna tilldelas det hölster som är bäst för individen utan att eventuella skador ska behöva användas som motivering.
 • Återinföra att samtliga officiella Svenska polismästerskap ska omfattas av de regler som finns för deltagande i SPM på arbetstid.
 • Höja lönen för poliser
 • Finna en lösning där poliser som arbetar i yttre civil tjänst förslagsvis får möjlighet till ekonomisk kompensation alternativt tillhandahållande av kläder och utrustning.
 • en lösning tillsammans med arbetsgivaren där sökande till en tjänst som kallas på anställningsintervju på ledig tid ges ersättning för denna tid.
 • Handledning införs som rutin inom de enheter som är i behov av handledning
 • Att alla utryckningsfordon utrustas med hjärtstartare

 

Eva Schoultz
eva (punkt) schoultz (at) polistidningen (punkt) se

P.S. Är det någon motion vi missat/missförstått?
(Ett par beslut är identiska.) Hör gärna av dig!

Och sen då…

kongress3…vem är det som bär ansvaret för att beslut som har tagits under kongressen faktiskt blir verklighet? Ytterst är det förbundsstyrelsen säger Polisförbundets kanslichef Björn Kellerth.
– Men i praktiken har kansliet och därmed jag ett stort ansvar. Sedan rör ju lejonparten av det som beslutas sådant som har att göra med avtalsrörelsen. Där är ju förhandlingschefen, Niklas Simson, med och har en stor del av ansvaret.
Hur lång tid får det ta innan en motion som klubbats igenom blir verklighet?
– Motioner och att-satser som är för tydliga med till exempel tidsgränser och summor föreslår ofta förbundsstyrelsen att de avslås eller besvaras. Så någon specifik tidsgräns finns oftast inte. Förbundsstyrelsen tar beslut om prioriteringen av motionerna.
Finns det risk att vissa beslut rinner ut i sanden?
– Inga motioner göms undan eftersom tidigare beslutade motioner är en punkt vid varje kongress. Där redovisas vad som gjorts sedan det beslutades om att bifalla motionen. Sedan får kongressen besluta om redovisningen ska godkännas eller inte. En motion kan, i undantagsfall, avföras även om den inte blivit åtgärdad.
Har du något exempel?
Ja, det fanns en motion från 2012. Den handlade om att förbundet, under kommande avtalsrörelser, skulle verka för ett visst sätt att fördela lönepotten mellan de olika polismyndigheterna. Förra kongressen, eller repskapet som det hette då, beslutade om att avföra den som uppfylld. Det trots att beslutet inte längre skulle följas i avtalsrörelsen på grund av omorganisationen. De olika myndigheter beslutet gällde fanns inte längre i nästa Rals.
Men det finns motioner som kvarstår år efter år?
Jo, sedan är det ju svårt då många rör just vad förbundet ska verka för när det gäller till exempel löner och arbetsvillkor. Om en motion handlar om att vi ska verka för ett bättre avtal för hundförare – om vi har yrkat på det i avtalsrörelsen, är den verkställd då? Var går gränsen? Många frågor återkommer ju år efter år och inte sällan i flera motioner samma år.

Emma Eneström

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst