Annons
Annons

Pressat för chefer i yttre tjänst

Drygt 70 procent av gruppcheferna inom BF/IGV anser att de helt eller delvis saknar rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Det visar en enkät som Polisens internrevision har gjort.
22 december 2020, 11:27

Under de närmaste åren kommer antalet medarbetare i Polismyndigheten öka kraftigt. Den yttre verksamheten kommer att ha många unga poliser med begränsad erfarenhet, vilket ställer särskilda krav på gruppchefer och yttre befäl. Det konstaterar internrevisionen i en ny rapport.

Men många av gruppcheferna inom brottsförebyggande-/ingripandeverksamheten, BF/IGV, upplever att de saknar de förutsättningar om krävs för att göra jobbet. I en enkät som internrevisionen har gjort svarar 72 procent att de bara till viss del eller inte alls har rätt förutsättningar.

Gruppchefer BF/IGV

Antal: cirka 670.
Andel kvinnor: 16 procent.
Antal underställa i normalfallet: 8-15.
Andel som även är yttre befäl: 54 procent.
Andel som löpande ingår i minimibemanningen: 60 procent.
Medellön (februari 2020): 40.097 kronor.

Källa: Internrevisionens rapport Chefers roll och ansvar.

En anledning är den allmänna bristen på poliser i yttre tjänst som gör att gruppcheferna måste ingå i den så kallade minimibemanningen under sina pass, det vill säga hoppa in och utföra arbete som deras underställda skulle ha gjort om de hade varit tillräckligt många. 60 procent av gruppcheferna anger att de kontinuerligt ingått i minimibemanningen under det senaste året. Det gör att de får mindre tid för själva chefsuppdraget.

Gruppcheferna tyngs också av administration: personal- och arbetsmiljöärenden, introduktion av nyanställda, schemaläggning, semesterplanering, infobrev, statistik, fordons- och fastighetsärenden med mera. Drygt 70 procent av gruppcheferna upplever att administrationen helt eller till stor del tar för mycket tid från ledarskapet.

Många tycker också att det är svårt att kombinera treskiftsarbete med möten och administrativa arbetsuppgifter. En konsekvens av det blir att arbete måste ske på fritiden för att uppdraget ska klaras av.

Har ofta en känsla av att det i övriga organisationen glöms bort att vi arbetar 3-skift. Vi förväntas vara tillgängliga alla dagar under kontorstid.

/Citat ur enkätsvar.

Enkäten visar att gruppcheferna är splittrade i frågan om rollen som gruppchef borde separeras från den som yttre befäl. Internrevisionen skriver: ”Många av gruppcheferna ser den dubbla rollen som ett grundproblem medan andra som har separerade roller ser det som en brist”.

Slutsatsen i rapporten är att det inte är den dubbla rollen som är problemet utan att gruppcheferna tvingas ingå i minimibemanningen och saknar administrativt stöd. Därmed får de mindre tid till att leda. Rollen som yttre befäl kan vara viktig för trovärdigheten, enligt internrevisionen, eftersom gruppcheferna behöver lära känna medarbetarna och se deras insatser på fältet inför utvecklings- och lönesamtal.

Så gjordes rapporten

En enkätundersökning skickades ut till samtliga gruppchefer för BF/IGV. Den besvarades av cirka 70 procent. Internrevisionen gjorde också intervjuer med ett antal gruppchefer och med HR, samt en analys av styrdokument.

Lön är det ämne som lyfts mest i fritextsvaren i enkäten. Många av gruppcheferna upplever att skillnaden i lön mellan dem och deras underställda är alldeles för liten för att vara motiverande. De saknar ett ”respektavstånd”. Enligt internrevisionen visar dock lönestatistiken att det finns ett avstånd mellan chefer och medarbetare. Huruvida det är tillräckligt stort vill inte internrevisionen uttala sig om. I rapporten redovisas lönestatistik från februari 2020 som visar att medellönen för en gruppchef på BF/IGV låg på 40 097 kronor, samtidigt som medellönen för en vanlig medarbetare låg på 30 187 kronor.

Det går inte att komma undan löneaspekten.

/Citat ur enkätsvar.

Internrevisionen har identifierat sex väsentliga brister i sin granskning av gruppchefernas förutsättningar och rekommenderar ett antal åtgärder, bland annat att:

  • Regionerna upprättar en plan för att gruppcheferna i största möjliga utsträckning inte ska ingå i minimibemanningen.
  • Regionerna utreder hur ett administrativt stöd kan utformas för att avlasta gruppcheferna.
  • HR utökar stödet till gruppcheferna i personal- och rehabiliteringsärenden.

Rikspolischefen har beslutat om ett antal åtgärder med anledning av internrevisionens rapport. Bland annat ska polisregionerna analysera gruppchefernas förutsättningar när det gäller sådant som minimibemanning och administrativt stöd. HR ska säkerställa att gruppcheferna har tillgång till stöd i personal- och rehabiliteringsärenden. De beslutade åtgärderna ska vara genomförda under 2021.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst